Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy
w przypadku, gdy wynika to z:
1) przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) umów międzynarodowych,
3) zasady wzajemności
– określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając
specyfikę obrotu samochodami osobowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli.
2. Zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.
3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej
kwoty akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji,
wysokość kwoty zwrotu akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 113

Poprzedni

Art. 112. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro...

Nastepny

Art. 114. Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka