Art. 111. 1. Zwalnia się od akcyzy:
1) samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę
fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa
członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na
terytorium państwa członkowskiego,
b) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby,
c) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy
6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie,
d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek
inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu, jednakże samochód osobowy należący do przedsiębiorstwa
wynajmującego z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego może
być podnajmowany w celu jego ponownego przywozu, jeżeli znajduje się
na terytorium innego państwa członkowskiego na skutek wykonania umowy
najmu, która na terytorium tego państwa członkowskiego została
zrealizowana; samochód może też być zwrócony na terytorium państwa
członkowskiego przez pracownika przedsiębiorstwa wynajmującego, na
terytorium którego został wynajęty, także w przypadku gdy pracownik ma
miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
2) samochód osobowy przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę
fizyczną przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa
członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na
terytorium państwa członkowskiego,
b) termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy
6 miesięcy w 12-miesięcznym okresie,
c) samochód osobowy nie będzie służył na terytorium kraju do odpłatnego
transportu osób ani do odpłatnego lub nieodpłatnego transportu towarów do
celów przemysłowych lub handlowych,
d) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek
inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego
przywozu,
e) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie
z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi na terytorium
państwa członkowskiego, na terytorium którego osoba fizyczna ma miejsce
zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub
zwrotu podatku, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa
członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, używany
w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terytorium
kraju, jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c–e;
4) samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa
członkowskiego, w którym student ma miejsce zamieszkania, używany przez
niego na terytorium kraju, w którym przebywa on wyłącznie w celu studiowania,
jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c–e.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, uważa się za spełniony, jeżeli
samochód osobowy posiada urzędowy znak rejestracyjny państwa członkowskiego,
na terytorium którego został zarejestrowany, z wyłączeniem tymczasowych znaków
rejestracyjnych. W przypadku samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium
państwa członkowskiego, na terytorium którego wydanie urzędowych znaków
rejestracyjnych nie stanowi dowodu, że samochód osobowy został nabyty lub
wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania
obowiązującymi na terytorium państwa członkowskiego, użytkownik powinien
wykazać w inny sposób, że wymagane podatki lub opłaty zostały zapłacone.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie
stwierdzające zwolnienie od akcyzy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, miejsce stałego pobytu na
terytorium państwa członkowskiego ustala się na podstawie dokumentów,
w szczególności dowodu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego.
W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunku posiadania miejsca
stałego pobytu, zwolnienie od akcyzy następuje pod warunkiem wpłacenia kaucji
pieniężnej w walucie polskiej, w wysokości kwoty akcyzy, która byłaby należna.
6. Zwrot kaucji następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia
dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium innego
państwa członkowskiego. Od kwoty zwracanej kaucji nie przysługują odsetki.
7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca
stałego pobytu w terminie dwunastu miesięcy od dnia powstania obowiązku
podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zalicza kaucję na poczet kwoty
należnej akcyzy.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na
terytorium kraju z terytorium państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
9. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 111

Poprzedni

Art. 110. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa członkowsk...

Nastepny

Art. 112. 1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka