Orzecznictwo dla art. 378 Kodeks Postępowania Cywilnego

I ACa 505/13 Wyrok SA w Białymstoku z 14 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.
#Bezpodstawne wzbogacenie

Teza Przepisy o licytacji nieruchomości wprost zakładają, że nieruchomość może być sprzedana po cenie niższej, niż wynikająca z oszacowania, które w założeniu powinno prowadzić do ustalenia wartości rynkowej (por. art. 965 i art. 983 k.p.c.). czytaj dalej

I ACa 41/17 Wyrok SA w Białymstoku z 14 czerwca 2017 r. w sprawie o zapłatę.
#Cesja #Zapłata

Teza Operatorowi przysługuje wierzytelność z tytułu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy abonenta, która obejmuje prawo żądania zwrotu ulgi pomniejszonej proporcjonalnie do okresu, w jakim istniał stosunek prawny. Powielenie we wzorcach umownych powyższego rozwiązania normatywnego świadczyło, że celem tych oświadczeń woli było jedynie wtórne powołanie się na roszczenie oznaczone w art. 57 ust. 6 Ust.P.T., a nie wykreowanie nowego uprawnienia w oparciu o zasadę swobody umów, bądź na podstawie art. 483 k.c. czytaj dalej

I ACa 166/17 Wyrok SA w Białymstoku z 27 lipca 2017 r. w sprawie o zapłatę.
#Wykładnia #Ugoda

Teza Typowy konsument, bez wnikliwiej analizy konstrukcji całej umowy, jej układu i celu, nie mógłby mieć pewności czy określenie „poręczenie” zostało użyte w sensie potocznym, czy też jako oznaczenie zobowiązania z art. 876 k.c. czytaj dalej

I ACa 672/14 Wyrok SA w Białymstoku z 9 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie.
#Nieważność postępowania

Teza Umowa przekazania przez jednego tylko z małżonków następcy gospodarstwa rolnego, objętego małżeńską wspólnością ustawową, sporządzona przez naczelnika gminy w trybie art. 52 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, przenosi na następcę własność tego gospodarstwa także w razie braku zgody drugiego małżonka, jeżeli zachodzi jedna z trzech przesłanek uchylających - w myśl art. 44 tej ustawy - wymaganie zgody tego małżonka. czytaj dalej

Wyszukiwarka