Uchwalenie: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Wejscie w życie: 1 sierpnia 2009
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-
-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których
mowa w pkt 24, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,
muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych
podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez
zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej,
ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma
się ona odbyć;
2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej – należy przez to rozumieć
imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane
publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach
umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która
ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
wynosi nie mniej niż 500;
3) masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową
mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury
fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku
hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie
imprezy masowej – nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie
mniej niż 1000;
4) meczu piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową
mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną
na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka – należy przez to rozumieć imprezę
masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych
zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi
zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów
przemocy lub agresji;
6) czasie trwania imprezy masowej – należy przez to rozumieć okres od chwili
udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili
opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej – należy przez to rozumieć liczbę
udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie
niebędącym budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie
przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
8) instytucjach zagranicznych – należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne
i międzynarodowe, w tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe
punkty informacyjne, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów
przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, w tym
meczów piłki nożnej, na podstawie Europejskiej konwencji w sprawie
przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 625) oraz decyzji Rady 2002/348/JHA z dnia
25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki
nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002,
str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237
239);
9) organizatorze – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
przeprowadzającą imprezę masową;
10) regulaminie obiektu (terenu) – należy przez to rozumieć przepisy wydane
przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub
terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób
małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie
i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam
urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;
11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę
wyznaczoną przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
12) służbie informacyjnej – należy przez to rozumieć osoby podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora,
w tym spikera zawodów sportowych;
13) służbie porządkowej – należy przez to rozumieć osoby podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora,
wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której
mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495);
14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej – należy przez to
rozumieć wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni,
spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom
przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą
bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia
liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę;
15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do
spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw
kultury fizycznej;
16) zabezpieczeniu imprezy masowej – należy przez to rozumieć ogół
skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową;
17) zakazie zagranicznym – należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony
przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację
przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
18) zezwoleniu – należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie
imprezy masowej wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia
imprezy masowej;
19) dokumencie potwierdzającym tożsamość – należy przez to rozumieć dowód
osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy,
legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość
cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony
w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
Art. 6. 1. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi
służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd
pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do
zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy
masowej.
2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się
w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego
ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na
300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej
1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne
100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb
stanowią członkowie służby porządkowej;
2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej
15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być
obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej
lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50%
ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
2a. Jeżeli regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej przewiduje
zmienną liczbę uczestników tej imprezy, liczebność służby porządkowej oraz
służby informacyjnej na tej imprezie ustala się zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 2, przy czym organizator może ustalać liczebność tych służb proporcjonalnie
do liczby osób obecnych na imprezie zgłoszonej w harmonogramie udostępnienia
obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz w harmonogramie
opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu.
3. Organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej
regulamin obiektu (terenu) oraz opracowuje i udostępnia tym osobom regulamin
imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób
na niej obecnych.
4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres niezbędnych elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4,
biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej.
Art. 8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu)
i regulaminu imprezy masowej.
2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej
uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a.

Art. 8a. 1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej
podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać
się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone
wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1818).
4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych
opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw
sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
5. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą
sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy
masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla
toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej
imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu
(miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie
postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi
o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały,
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla
toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy
masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie
komisyjnie je niszczy.
4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem
Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza
wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy
masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
5. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji oraz komendant
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mogą złożyć do wojewody wniosek
w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub terenu w wykazie, o którym mowa
w ust. 4, w przypadku sformułowania takiej konkluzji w opinii, o której mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od
którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.
8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie
lub na terenie, o których mowa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej
podwyższonego ryzyka utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej
rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4,
podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne
wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające
wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym
w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy masowej oraz imprez
masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionach, w obiektach i na
terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, jak również
sposób przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania
sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i w czasie trwania imprezy
masowej.
10. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 9, sprawuje wojewoda poprzez coroczne:
1) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa
w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9;
2) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Art. 11a. 1. Organem pomocniczym wojewody w zakresie zapewnienia
wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych jest
wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez
masowych, zwany dalej „zespołem”, powoływany przez wojewodę, który określa
jego skład, szczegółowy zakres obowiązków oraz tryb działania.
2. Zespołowi przewodniczy wojewoda lub wyznaczony przez niego
przedstawiciel.
3. W skład zespołu wchodzą:
1) właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel;
2) właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub
wyznaczony przez niego przedstawiciel;
3) przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej,
których obecność wojewoda uzna za uzasadnioną.
4. Do udziału w posiedzeniach zespołu wojewoda może zaprosić
przedstawicieli związków sportowych, podmiotów prowadzących rozgrywki,
organizatorów cyklicznych imprez masowych oraz instytucji i podmiotów, których
przedmiot działalności pozostaje w związku z przedmiotem posiedzenia zespołu,
których obecność uzna za uzasadnioną lub na ich wniosek.
5. Zespół wspomaga podmioty, o których mowa w ust. 24, w realizacji
obowiązków związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie
województwa, nałożonych przepisami ustaw, w szczególności poprzez:
1) analizę zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych;
2) analizę i ocenę działań podejmowanych przez podmioty, o których mowa
w ust. 24, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych;
3) umożliwienie przekazywania informacji o zagrożeniach związanych
z imprezami masowymi pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 24;
4) wspieranie programów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa
imprez masowych;
5) inne inicjatywy zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez
masowych.
Art. 13. 1. Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego
w rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych
rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy
międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie,
niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6.
2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których
mowa w ust. 1, wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy
służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu
i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz
weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:
1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji
mężczyzn;
2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej
rywalizacji mężczyzn.
2b. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach,
o których mowa w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa
w ust. 2, muszą być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych
osobowych, o których mowa w ust. 4.
2d. (uchylony)
3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a,
przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek
meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty
zarządzające tymi rozgrywkami.
3a. (uchylony)
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu
piłki nożnej obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) (uchylony)
3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) (uchylony)
5) (uchylony)
5. (uchylony)
6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa
w ust. 2.
7. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w systemach,
o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób
uczestniczących w meczu piłki nożnej.
8. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie,
o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje:
1) dane osobowe określone w ust. 4,
2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez
organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników
meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy
rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
9. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie,
o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:
1) dane osobowe określone w ust. 4,
2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez
organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników
meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie
rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
10. Informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2
i 2a, przekazują w zakresie swojej właściwości:
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) Komendant Główny Policji;
5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.
11. Podmioty przekazujące informacje, w tym dane osobowe, do systemów,
o których mowa w ust. 2 i 2a, są odpowiedzialne za kompletność, aktualność oraz
prawdziwość przekazywanych informacji.
12. Dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych
w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie swoich kompetencji,
posiadają:
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;
5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz w związku z prowadzonym
postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-
-rozpoznawczymi.
13. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których
mowa w ust. 2 i 2a, są przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia
ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.
13a. Jeżeli informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach,
o których mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą osoby, wobec której zostało wydane
orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, wówczas
okres, o którym mowa w ust. 13, liczy się od dnia upływu okresu obowiązywania
zakazu lub okresu, na który orzeczono dany środek.
14. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których
mowa w ust. 2 i 2a, podlegają usunięciu, jeżeli:
1) zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy;
2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.
Art. 14. 1. Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy,
polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych
przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego
organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu)
lub regulaminu imprezy masowej.
1a. Zakaz klubowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również kolejnych
imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora
rozgrywanych poza siedzibą organizatora, i może być nakładany za naruszenie
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej
z udziałem drużyny tego organizatora.
2. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata
od dnia jego wydania.
3. Organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia zastosowania
zakazu klubowego, informuje o tym osobę, której ten zakaz dotyczy. Informacja
określa okres obowiązywania zakazu uczestnictwa tej osoby.
4. Osobie ukaranej zakazem klubowym, o którym mowa w ust. 1, służy prawo
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował
zakaz klubowy.
4a. (uchylony)
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, określa w swoim regulaminie
wewnętrznym formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, o którym mowa w ust. 4, a także tryb i termin jego rozpatrzenia.
6. Termin rozpatrzenia wniosku określony w regulaminie, o którym mowa
w ust. 5, powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia wniosku do daty jego
rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni.
7. (uchylony)
8. Orzeczenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wydane na skutek
wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 4, jest ostateczne.
8a. Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego przez podmiot,
o którym mowa w ust. 1, osobie ukaranej służy prawo wniesienia skargi do
właściwego sądu administracyjnego.
9. Informacja o zastosowanym zakazie klubowym jest przetwarzana
w systemach, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 2a.
Art. 15. 1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie
innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby
następuje po uzyskaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 ust. 4,
zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie
uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane osobowe, o których
mowa w art. 13 ust. 4, oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument
uprawniający do przebywania na meczu.
2a. W przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym,
w tym meczów piłki nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach rozgrywek Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub
Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje
się do uczestników będących cudzoziemcami, jeżeli bilet wstępu lub inny
dokument uprawniający do przebywania na meczu piłki nożnej otrzymują poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego
w miejscu ich wydania.
2b. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do
przebywania na meczach, o których mowa w ust. 2a, umieszcza się numer miejsca
siedzącego.
3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do
dystrybucji odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na nim:
1) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masową,
b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia
wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2018 r. poz. 969);
2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny;
3) osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu
i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa imprezy masowej.
4. Organizator meczu piłki nożnej jest obowiązany prowadzić sprzedaż
biletów wstępu lub przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na
wyznaczonych miejscach.
5. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do
przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Art. 17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, jakie
powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej,
w szczególności dotyczące:
1) rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę
osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,
2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,
3) ich wyposażenia w infrastrukturę obejmującą, w szczególności zintegrowane
stanowiska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących
w meczu piłki nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe
oraz węzły komunikacyjne
– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu
imprez masowych oraz bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących.

Art. 17a. 1. Organizator meczu piłki nożnej może udostępnić uczestnikom
meczu piłki nożnej miejsca stojące pod warunkiem zachowania następujących
zasad:
1) liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać 25% ogólnej
liczby miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej;
2) jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno
miejsce stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu
poprzedniego;
3) organizator meczu piłki nożnej może udostępnić miejsca stojące dla kibiców
drużyny gospodarzy i drużyny gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że
udostępnione miejsca stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców,
pozostaną od siebie odseparowane w sposób minimalizujący możliwość
wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw kultury
fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury
sektorów, na których udostępniane są miejsca stojące, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczów piłki nożnej.
Art. 20. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich
do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń
– wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1834 oraz z 2019 r. poz. 15), służby porządkowe mogą użyć środków przymusu
bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12
lit. a tej ustawy.
3. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego
użycia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób
zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby,
w stosunku do której zostały podjęte.
Art. 22. 1. Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec
skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie
art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 13,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
1a) odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub
innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
2. Służby informacyjne są obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa
określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej,
gastronomicznych i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących
w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc
nieprzeznaczonych dla publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania
niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie
o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia
i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu)
i regulaminu imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie
masowej.
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b,
organizator lub osoba przez niego upoważniona kieruje zapytanie do właściwego
ze względu na miejsce odbywania się imprezy komendanta powiatowego
(rejonowego, miejskiego) Policji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.
4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1,
są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do
Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym
zgłoszeniem.
5. W przypadku gdy impreza masowa jest przeprowadzana na terenach
będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, kierowane jest do Żandarmerii Wojskowej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lub 5, służby porządkowe i służby
informacyjne wykonują polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Art. 25. 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie
później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej;
2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego
(rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii
o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy
masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz
o przewidywanych zagrożeniach;
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania
imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii
Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na
terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej.
1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony do 14 dni
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba
organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter
imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie
budowlanym tego obiektu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie
udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej;
4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby
informacyjnej;
5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy masowej.
3. Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji,
komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów
ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
3a. Do opinii określonych w ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania
art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wydanie opinii, o których mowa
w ust. 3, następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowują ważność przez
6 miesięcy od dnia ich wydania.
Art. 26. 1. Organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1,
dołącza:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza
masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących
w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla
pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do
celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów,
przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów
mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb
informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie
masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz
o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną
udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić
uczestnikom miejsca stojące;
2) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez
masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator
zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również
liczbie miejsc stojących,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie
rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,
w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został
nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla
kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku
imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział
w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej
podwyższonego ryzyka;
7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
o których mowa w art. 11;
8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 – w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie
nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej;
9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy
masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu,
jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie
jej trwania.
2. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której
mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem
rozpoczęcia imprezy masowej.
2a. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a, opinie, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator
dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie.
2b. W przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, o której mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza
masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji,
o której mowa w ust. 2, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej
imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż
określona w art. 6 ust. 2 pkt 2.
3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub
zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza
masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do
wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, dołącza ważne opinie, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.
Art. 29. 1. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy
masowej.
2. Zezwolenie zawiera:
1) nazwę organizatora;
2) określenie rodzaju imprezy masowej;
3) nazwę imprezy masowej;
4) warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:
a) miejsce jej przeprowadzenia,
b) czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,
d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ustaloną
zgodnie z art. 6 ust. 2,
e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
o których mowa w art. 11.
3. Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego
ryzyka, w przypadku gdy wynika to z:
1) informacji o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 26 ust. 1
pkt 4 lit. b;
2) opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;
3) wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami.
3a. Organ, biorąc pod uwagę przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego, po konsultacji z właściwym miejscowo komendantem
powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji może w zezwoleniu, o którym mowa
w ust. 1, uwzględnić wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 2b, zezwalając
organizatorowi na zapewnienie mniejszej liczebności służby porządkowej
i informacyjnej niż określona w art. 6 ust. 2 pkt 2, przy czym liczba służb
informacyjnych nie może być niższa niż określana zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1, a liczba służb porządkowych zwiększana jest przynajmniej o 200% w stosunku do liczby określanej zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1.
4. Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
1) niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,
i dokumentów, o których mowa w art. 26;
2) niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa
w art. 6 lub w art. 13 ust. 2.
5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji
administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1
pkt 2 oraz wojewodzie.
6. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje
jej wykonania.
Art. 31. 1. Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej
podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
2. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej
imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.
2a. Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, organ może korzystać
z sił i środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego,
miejskiego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego
inspektora sanitarnego.
3. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą, o której mowa w ust. 1 i 2,
ma prawo do:
1) żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do
sprawowania kontroli;
2) swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych
pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy
masowej;
3) przeprowadzania lustracji miejsc, o których mowa w pkt 2;
4) żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia
informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków
określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy
masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie
powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi
w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy.
4a. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, organ bierze również pod
uwagę zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy
masowej.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy
masowej przez jej organizatora, podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,
mogą wnioskować do organu o jej przerwanie.
Art. 34. 1. W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową
wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:
1) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym
obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;
2) wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania
przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.
2. Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła podmiotom,
o których mowa w art. 25 ust. 1.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia
jego wniesienia.
4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej
wykonania.

Art. 34a. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać
imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu
osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez
organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
2. Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie
bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.
3. Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.
4. O treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy
masowej oraz odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 ust. 1.
5. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania
imprezy masowej.
Art. 38. 1. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do
otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących
bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”,
są:
1) Policja;
2) prokuratura;
3) sądy;
4) Straż Graniczna;
5) Państwowa Straż Pożarna;
6) Służba Ochrony Państwa;
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Żandarmeria Wojskowa;
9) straże gminne (miejskie);
10) organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej;
11) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy
infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13) kluby sportowe;
14) organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15) podmioty zarządzające rozgrywkami;
16) instytucje zagraniczne;
17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe,
w tym mecze piłki nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci
powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa
w ust. 1 pkt 115, na wniosek tych podmiotów, informacje, w tym dane osobowe,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40, dotyczące imprez
masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy
art. 42 ust. 1, 4 i 5, art. 43, art. 44 ust. 1, 2 i 4, art. 45, art. 46 oraz art. 47 stosuje się
odpowiednio.
Art. 40. Zakres przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych,
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki
nożnej, zawiera dane:
1) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko
którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku
z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania
podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym
meczami piłki nożnej;
2) o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne
orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej,
obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę
masową lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lit. b,
h) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania
podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym
meczami piłki nożnej;
3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców,
obejmujące:
a) ich nazwę,
b) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych,
c) liczbę członków,
d) miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób,
o których mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne,
w szczególności oznakowanie ubrania,
e) informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo
wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których
mowa w lit. c,
f) informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami,
organizacjami i stowarzyszeniami;
4) o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi
zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
chuligańskich zachowaniach, obejmujące:
a) datę i miejsce zdarzenia,
b) informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia,
c) skutki zdarzenia,
d) informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych;
5) o związkach i klubach sportowych, obejmujące:
a) nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz,
b) adres siedziby,
c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub
uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował,
d) informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale
korzysta;
6) o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych
masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;
7) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe,
w tym mecze piłki nożnej, obejmujące:
a) rodzaj obiektu i jego nazwę,
b) informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania,
c) informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,
d) informacje o pojemności obiektu,
e) informacje dotyczące służby porządkowej i służby informacyjnej;
8) o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach
sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach
organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich
korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup
uczestników;
9) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej,
i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach
sportowych, w tym meczach piłki nożnej, obejmujące:
a) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz
adresem,
b) określenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej,
w związku z którą organizowany jest przejazd;
10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do
współpracy, w tym ich nazwę, siedzibę oraz adres.
Art. 42. 1. Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa
imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy
powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.
2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje, w tym dane osobowe, na
kartach rejestracyjnych.
3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji, w tym danych
osobowych, kierują zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach
zapytania.
4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi.
5. Komendant może przekazać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej,
podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego
pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych obowiązków tego podmiotu.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych,
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane,
wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod
uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu
uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa
w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia,
o którym mowa w art. 43, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności przed
dostępem osób nieuprawnionych.
Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu
piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo
wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub
na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby
uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie
niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu
trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby
porządkowej lub służby informacyjnej.
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 13, używa
elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub
istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
5. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając
niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się
czynnej napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie
i w miejscu trwania imprezy masowej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.
Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50,
art. 50a, art. 51, art. 52a, art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), lub o którym mowa
w art. 5456 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową
artystyczno-rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę
masową na okres od 2 do 6 lat.
2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, art. 50a,
art. 51, art. 52a, art. 124 lub art. 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń, lub o którym mowa w art. 5456 i art. 57a niniejszej ustawy,
popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej,
sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
2a. W razie ukarania za wykroczenie o charakterze chuligańskim lub
wykroczenie, o którym mowa w art. 50a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń, jeżeli udział sprawcy w imprezie masowej zagraża dobrom
chronionym prawem, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę
masową na okres od 2 do 6 lat.
3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku
z masową imprezą sportową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek
stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej
Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce
zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
Policji.
4. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek
stawiennictwa, o którym mowa w ust. 3, w szczególności rodzaje meczów piłki
nożnej, nazwy klubów sportowych oraz jego zakres terytorialny.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, orzeka się na okres od 6 miesięcy do
lat 3, nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę
masową.

Art. 65a. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek
karny określony w art. 65 ust. 1 i 2, uznać go za wykonany, jeżeli ukarany
przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego
wykonywany przynajmniej przez rok.