Art. 204. § 1. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie
wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.
Powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew,
a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu
pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego.
§ 2. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew
wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie
rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania
powództwa wzajemnego.
§ 3. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 204

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka