Art. 9. 1. Zasady zaliczania lasów do lasów ochronnych określają przepisy o lasach.
2. W lasach ochronnych mogą być wznoszone budynki i budowle służące
gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu
nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz urządzenia służące turystyce.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i brakiem
innych gruntów lasy ochronne mogą być przeznaczone na inne cele niż określone
w ust. 2, po uzyskaniu zgody właściwego organu wymienionego w art. 7 ust. 2.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 9

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Wejscie w życie 24 marca 1995
  • Ost. zmiana ustawy 19 września 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 16 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka