Art. 10. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4, powinien zawierać:
1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2;
2) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem klas
bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;
3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:
a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia
na cele nierolnicze i nieleśne,
b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku
ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach
projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem
gruntów zabudowanych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 pkt 1, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych
gruntów leśnych oraz granic gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonana
w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do
gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy
gospodarczej lasów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha
na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać oprócz danych określonych w ust. 1
i 2 także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania
gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla
każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie
rolnictwo i leśnictwo.
4. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w art. 7 ust. 2, może w szczególnie
uzasadnionym przypadku odstąpić od wymogu przedkładania uzasadnienia
ekonomicznego oraz rozwiązań wariantowych, o których mowa w ust. 3.

Art. 10a. Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych
w granicach administracyjnych miast.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 10

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Wejscie w życie 24 marca 1995
  • Ost. zmiana ustawy 19 września 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 16 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka