Art. 80. 1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot,
spełniający łącznie warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, któremu
właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydał zezwolenie na wykonywanie czynności
w charakterze przedstawiciela podatkowego.
2. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany:
1) obliczać akcyzę i dokonywać zapłaty akcyzy przypadającej do zapłaty;
2) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe.
3) (uchylony)
2a. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 80

Poprzedni

Art. 79. 1. Jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza ...

Nastepny

Art. 81. 1. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, przez właściwego naczeln...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka