Art. 78. 1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby
akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju
działalności gospodarczej, jest obowiązany:
1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać
zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego;
2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie
towarzyszącym – z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku
wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia
1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego
w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,
przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz.
WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie
uproszczonego dokumentu towarzyszącego;
2a) wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub
zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego
uproszczonego dokumentu towarzyszącego, w przypadku gdy nabywane wyroby
są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć
akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu
skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju
stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
3a) złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są
opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
4) (uchylony)
2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego
uproszczonego dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia
zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2a, jest obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub
zapłaty akcyzy.
2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a–3a oraz ust. 2 nie mają zastosowania do nabycia
wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem
skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie
rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie
wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów
zwolnienia z podatku akcyzowego.
3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych
przeznaczonych na cele handlowe w rozumieniu art. 34.
4a. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
7a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, warunkiem dokonania przez
podatnika nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w
art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest
posiadanie:
1) koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub
2) wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie
z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji
dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy
przypadającej do zapłaty.
9. (uchylony)
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz
z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją
o terminie i miejscu jej złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

Art. 78a. W przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 3, podatnik nie może
dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego odpowiednio paliw opałowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a lub wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług, na rzecz innego podmiotu.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 78

Poprzedni

Art. 77. 1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do u...

Nastepny

Art. 79. 1. Jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka