[Tytuły egzekucyjne]

Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:
1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
jak również ugoda zawarta przed sądem;
11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające
natychmiastowemu wykonaniu;
2) (uchylony)
21) (uchylony)
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu
w drodze egzekucji sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do
gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie,
od którego uzależnione jest wykonanie;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo
oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano
zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również
termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli
wykonalności;
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem
osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką
lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu
zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu
wierzycielowi.
§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także
w odrębnym akcie notarialnym.
§ 3. (uchylony)

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 777

Poprzedni

Art. 776. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 776<sup>1</sup&g...

Nastepny

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Art. 778<sup>1</sup>. Tytułowi eg...

Komentarze

Wyszukiwarka