Art. 70. 1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego mogą
wybrać formę zabezpieczenia spośród form określonych w art. 67 ust. 1.
2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone w kilku formach określonych
w art. 67 ust. 1, pod warunkiem że łącznie pokryją całą wymaganą kwotę
zabezpieczenia akcyzowego.
3. Zabezpieczenie złożone w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, może
stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część
zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 67 ust. 1 pkt 1–5.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 70

Poprzedni

Art. 69. 1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej ...

Nastepny

Art. 71. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo k...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka