Art. 69. 1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie
z podatnikiem, jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego,
zabezpieczonej kwoty opłaty paliwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za
zwłokę, jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.
2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego
następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast
podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim,
za zobowiązanie podatkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za
opłatę paliwową objętą gwarancją do czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz
z odsetkami za zwłokę – do wysokości kwoty gwarancji.
3. Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium
Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu
ubezpieczeń, które prowadzą na terytorium kraju działalność bankową lub
ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe lub ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), oraz:
1) posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju;
2) zawiadomią, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu
z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia,
wykaz gwarantów, o których mowa w ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych
jako zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej
realizacji przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 69a. 1. Hipoteka na nieruchomości, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,
może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości.
2. Hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości
nieruchomości.
3. Wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez
podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1, wartości rynkowej nieruchomości będącej
przedmiotem zabezpieczenia.
4. Wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień
złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych albo według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem miejsca jej
położenia, stanu i stopnia zużycia nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości
do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych albo wniosku o zmianę zezwolenia, wartość
nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku.
5. Jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do
złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie odpowiada, według oceny organu
podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania
przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości.
6. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które
uzasadniają przyjęcie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje
się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej w formie operatu
szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).
7. Jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ
podatkowy biegłego rzeczoznawcę majątkowego w opinii, o której mowa w ust. 6,
różni się więcej niż o 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez
podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii
ponosi ten podmiot.
8. Na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu
nieruchomością wynikające z przepisów odrębnych, nie ustanawia się hipoteki.
9. W dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:
1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia
zabezpieczenia akcyzowego;
2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem
służebności przesyłu.
10. Zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa
w ust. 9 pkt 2, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie
akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania
podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 69

Poprzedni

Art. 68. Depozyt w gotówce składa się w walucie polskiej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Nastepny

Art. 70. 1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego mogą wybrać formę zabezpieczenia spośród form określonych w art. 67 ust. 1. 2. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone w kilku ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka