Art. 4. 1. Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną
w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków, o których
mowa w art. 10 ust. 5 i 6.
2. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu
wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa
Krajowego.
3. (uchylony)
4. Inwestycja technologiczna jest utrzymywana na obszarze, na którym została
zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia, pod rygorem zwrotu
przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których
mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 339, z późn. zm.). Przez obszar, na
którym inwestycja technologiczna została zrealizowana, należy rozumieć obszar
należący do województwa lub podregionu lub do m.st. Warszawy według podziału
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej art. 4

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Wejscie w życie 17 lipca 2008
  • Ost. zmiana ustawy 31 marca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 12 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka