Art. 5. 1. Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego przedsiębiorca składa
do banku kredytującego.
2. Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu
technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Bank
kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo
wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę
zdolności kredytowej na potrzeby kredytu technologicznego.
3. Przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek
o przyznanie premii technologicznej, do którego dołącza warunkową umowę kredytu
technologicznego albo promesę kredytu technologicznego. Wniosek o przyznanie
premii technologicznej jest równocześnie wnioskiem o dofinansowanie projektu,
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
4. (uchylony)

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej art. 5

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Wejscie w życie 17 lipca 2008
  • Ost. zmiana ustawy 31 marca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 12 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka