Art. 3. 1. Kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujący
mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu zdolność
kredytową.
2. Udzielanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej następuje
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Premia technologiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu
art. 14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, pomoc na usługi doradcze na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji
nr 651/2014 oraz pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności w rozumieniu
art. 28 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
3. Kredyt technologiczny nie może być udzielany:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) beneficjentowi pomocy publicznej w przypadku, o którym mowa w art. 25
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz.
730 i 1063).
4. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem
środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem
inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego.
5. (uchylony)
5a. (uchylony)
6. Oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie
oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bank
kredytujący.
7. Warunki udzielania kredytu technologicznego, w szczególności prowizje
i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu
przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych.
8. (uchylony)

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej art. 3

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  • Wejscie w życie 17 lipca 2008
  • Ost. zmiana ustawy 31 marca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 12 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka