[Oddalenie]

Art. 385. Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 385

Poprzedni

Art. 384. Sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację.

Nastepny

Art. 386. § 1. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. § 2. W razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uc...

Komentarze

Wyszukiwarka