[Wniosek odręczenie wyroku z uzasadnieniem]

Art. 328. § 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony
o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia wyroku.
§ 2. W przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa
w § 1, liczy się od dnia doręczenia wyroku.
§ 3. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości
wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
§ 4. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub
dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 328

Poprzedni

Art. 327. § 1. Stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, obecną przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący pouczy ...

Nastepny

Art. 329. § 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w zakresie wynikającym z wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. § 2. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwóch tygodni...

Komentarze

Wyszukiwarka