Art. 193. § 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na
właściwość sądu.
§ 2. Jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest dopuszczalna,
a powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok
pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla
niej rzeczowo i miejscowo właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę
sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy
przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego
powództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy.
§ 21. Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może
być dokonana jedynie w piśmie procesowym. Przepis art. 187 stosuje się
odpowiednio.
§ 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia
pierwotnego, skutki przewidziane w artykule poprzedzającym rozpoczynają się
z chwilą, w której roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego,
w innych zaś wypadkach – z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego
zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu.
§ 4. (uchylony)

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 193

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka