Art. 136. 1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów
spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub
wyrobów nowatorskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania
znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów
winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,
a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego – sprowadzić na
terytorium kraju wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie, płyn do papierosów
elektronicznych lub wyroby nowatorskie, oznaczone tymi znakami.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla
podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na:
1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu
do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich lub
2) wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 1.
3. Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od
dnia utraty ich ważności podmiotowi, który je wydał.
4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych
jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów
tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego
odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych
znakach.
5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe
wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki
akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu
się rokowi kalendarzowemu.
6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych
lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do
ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.
7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia
danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego
roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.
8. Zwracającemu znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie
przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków
akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków
akcyzy ani należności za legalizacyjne znaki akcyzy.
9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych
znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy
na wyroby tytoniowe z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym
następnemu rokowi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych
znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy,
o których mowa w art. 125 ust. 4, a w przypadku ich nieodebrania – wpłacenia kwot
należności, o których mowa w art. 125 ust. 4a.
10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być
nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby
tytoniowe przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi
wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym że
wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może
nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi
wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 136

Poprzedni

Art. 135. 1. Zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących odpowiednio wartość podatkowych z...

Nastepny

Art. 137. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zwrotu znaków akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony tych znaków.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka