Art. 135. 1. Zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy
przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot
stanowiących odpowiednio wartość podatkowych znaków akcyzy lub należności za
legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia.
2. Zwrotowi nie podlegają kwoty wpłacone na pokrycie kosztów wytworzenia
podatkowych znaków akcyzy, z wyjątkiem kwot wpłaconych na pokrycie kosztów
wytworzenia podatkowych znaków akcyzy zwracanych w związku z wprowadzeniem
nowego wzoru znaku akcyzy lub stwierdzeniem nieważności decyzji, o której mowa
w art. 126 ust. 1, jeżeli zwracane znaki są niewykorzystane i nieuszkodzone, a ich
zwrot następuje w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 lub 3.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, inne przypadki zwrotu wpłaconych kwot stanowiących wartość
podatkowych znaków akcyzy, uwzględniając zasady dotyczące przemieszczania
wyrobów akcyzowych oraz przypadki, w których wyrób akcyzowy nie będzie
wprowadzany do sprzedaży na terytorium kraju.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 135

Poprzedni

Art. 134. 1. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru, zwrócić niewykorzystane zna...

Nastepny

Art. 136. 1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich jest obowiązany, w okresie 24 mi...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka