Art. 117. 1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami
akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami
akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach,
o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5,
odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu
wyrobów gotowych.
2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie
mogą być, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi
podatkowymi znakami akcyzy:
1) importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy
albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego
i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży
na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
2) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
3) przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez
zarejestrowanego odbiorcę.
3. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie
mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego
prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje
się odpowiednio.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 117

Poprzedni

Art. 116. 1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym: 1) podmiotem prowadzącym sk...

Nastepny

Art. 118. 1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 1) całkowicie niezdatne do użytku; 2) wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostaw...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka