Art. 116. 1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi
znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16,
podmiocie będącym:
1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;
2) importerem;
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;
4) przedstawicielem podatkowym;
5) podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa
w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;
6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
7) podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie,
o którym mowa w art. 54 ust. 1.
1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy
ciąży na podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1–3.
1b. Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych, który nie złożył
zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem
wyrobów akcyzowych do obrotu, ma obowiązek oznaczania tych wyrobów
podatkowymi znakami akcyzy.
2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to
również podmiot niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia
cła, o którym mowa w art. 13 ust. 2.
3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami
akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub
nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi,
w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.
4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych
wyrobów, a w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy
organ administracji publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji – nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy
i oznaczyć nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół.
5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej
sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go w celu potwierdzenia
zgodności ze stanem faktycznym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w
sprawach znaków akcyzy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została
zapłacona akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 116

Poprzedni

Art. 115. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wytworzenie znaków akcyzy wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytwarzania i przechowywania tych znaków. 2. Wytwórca znaków m...

Nastepny

Art. 117. 1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia pobor...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka