Art. 10. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub
zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że
przepisy ustawy stanowią inaczej.
1a. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na
terytorium kraju powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także
przewoźnikowi, a w przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2–9, z dniem
wykonania tych czynności.
1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek
podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia
wydania wyrobów węglowych.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje
z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby
akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca
odbioru wyrobów akcyzowych.
4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na
terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez
podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki
określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia
dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na
podstawie dokumentu handlowego.
5. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką
akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje z dniem otrzymania tych
wyrobów przez podatnika.
5a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje w dniu ich
przemieszczenia na terytorium kraju.
6. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego przez osobę fizyczną nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, przeznaczonych
na cele handlowe, o których mowa w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na
terytorium kraju.
7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
dokonanego za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa
w art. 79 ust. 1, powstaje z dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez
odbiorcę na terytorium kraju.
8. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której
mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy.
9. Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być
potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.
10. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów
akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub
wejścia w posiadanie tych wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. W przypadku organów administracji rządowej, które weszły w posiadanie
wyrobów akcyzowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 4, podlegających na mocy
przepisów odrębnych czynnościom określonym w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji wykonywanym przez te organy, obowiązek podatkowy
powstaje z dniem zużycia lub sprzedaży przez nie tych wyrobów.
12. Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu
załączanym do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych
wykazanych w tej fakturze.
13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać:
1) dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania,
a także numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze;
3) datę i miejsce złożenia oświadczenia;
4) czytelny podpis składającego oświadczenie.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 10

Poprzedni

Art. 9. 1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) sprzedaż energii elektrycznej nabyw...

Nastepny

Art. 11. 1. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje: 1) z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) z momentem wydania energii elekt...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka