Orzecznictwo dla art. 422 Kodeks Spółek Handlowych

I ACa 35/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 marca 2016 r. w sprawie o uchylenie uchwały spółki.
#Uchylenie uchwały spółki

Teza Sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami, występuje wówczas, gdy w obrocie handlowym może być ona uznana za nieetyczną w świetle tradycyjnie rozumianej uczciwości kupieckiej, uwzględniającej jednakże kryteria ekonomiczno-funkcjonalne i oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju spółki kapitałowej, a także poszanowanie interesów jej wspólników i akcjonariuszy. czytaj dalej

I ACz 2255/17 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 września 2017 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał.
#Zabezpieczenie roszczenia

Teza Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. czytaj dalej

I ACa 195/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2013 r. w sprawie o ustalenie.
#Powództwo o ustalenie

Teza Wobec tak sformułowanego żądania należy zauważyć, iż uprawnienie do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej nie kwalifikuje się do kategorii praw podmiotowych. Uprawnienie to przysługuje bowiem niezbywalnie wszystkim jednostkom posiadającym zdolność sądową i zdolność procesową. czytaj dalej

Wyszukiwarka