Orzecznictwo dla art. 362 Kodeks Cywilny

I ACa 500/13 Wyrok SA w Białymstoku z 4 kwietnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.
#Zadośćuczynienie

Teza Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 §1k.c.) jest sposobem rekompensaty w sferze niemajątkowej i nie stanowi ono substytutu innych roszczeń przysługujących poszkodowanemu (np. odszkodowania lub renty), nawet wtedy, gdy ich dochodzenie okazuje się nader utrudnione. Sprawca czynu niedozwolonego może zatem mieć wobec poszkodowanego kilka długów, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Jeżeli zatem spełnione świadczenie nie wystarcza na ich całkowite zaspokojenie, to zastosowanie znajduje art. 451 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik, mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju, może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Wierzyciel jest związany wyborem dłużnika. czytaj dalej

Wyszukiwarka