Uchwalenie: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Wejscie w życie: 25 maja 2018
Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019
Ustawa o ochronie danych osobowych
Art. 5. 1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje
informacji, o których mowa w art. 15 ust. 13 rozporządzenia 2016/679, jeżeli
służy to realizacji zadania publicznego i niewykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 13 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji
celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz wykonanie tych obowiązków:
1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania
publicznego, a interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego lub
2) naruszy ochronę informacji niejawnych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego
wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, administrator
wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia
informacji pozwalających na wyszukanie tych danych. Przepis art. 64 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) stosuje się odpowiednio.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator zapewnia
odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności
osoby, której dane dotyczą.
4. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą,
na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od
dnia otrzymania wniosku, o podstawie niewykonania obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 13 rozporządzenia 2016/679.

Art. 5a. 1. Administrator, który otrzymał dane osobowe od podmiotu
realizującego zadanie publiczne, nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 13 rozporządzenia 2016/679, w przypadku gdy podmiot przekazujący dane
osobowe wystąpił z żądaniem w tym zakresie ze względu na konieczność
prawidłowego wykonania zadania publicznego mającego na celu:
1) zapobieganie przestępczości, wykrywanie lub ściganie czynów zabronionych
lub wykonywanie kar, w tym ochronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa
publicznego i zapobieganie takim zagrożeniom;
2) ochronę interesów gospodarczych i finansowych państwa obejmującą w
szczególności:
a) realizację i dochodzenie dochodów z podatków, opłat, niepodatkowych
należności budżetowych oraz innych należności,
b) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i
niepieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności
pieniężnych i niepieniężnych,
c) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i instytucji
finansowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,
d) ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku
z przestępstwami,
e) prowadzenie kontroli, w tym kontroli celno-skarbowych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator udziela odpowiedzi
na żądanie wniesione na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 w sposób,
który uniemożliwia ustalenie, że administrator przetwarza dane osobowe
otrzymane od podmiotu wykonującego zadanie publiczne.
Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:
1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów
publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622),
w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy
szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby,
której dane dotyczą;
2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).

Art. 6a. 1. Do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania
konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie nieobjętym bezpieczeństwem narodowym, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 47, art. 11, art. 12, art. 16, art. 17, art. 24 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 i 2,
art. 2830, art. 32, art. 34, art. 35, art. 3739 i art. 86 rozporządzenia 2016/679 oraz
przepisy art. 6 i art. 11 ustawy.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia
2016/679, następuje w zakresie niezbędnym do realizacji konstytucyjnych i
ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli prawa lub
wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do realizacji
zadań wynikających z tych kompetencji.
Art. 10. 1. Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu
o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię,
nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.
2. Zawiadomienie może zostać dokonane przez pełnomocnika podmiotu,
o którym mowa w ust. 1. Do zawiadomienia dołącza się pełnomocnictwo udzielone
w formie elektronicznej.
3. W zawiadomieniu oprócz danych, o których mowa w ust. 1, wskazuje się:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem
lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna;
2) firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem
przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
3) pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub
podmiotem przetwarzającym jest podmiot inny niż wskazany w pkt 1 i 2;
4) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub
podmiotowi przetwarzającemu.
4. Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o każdej
zmianie danych, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz o odwołaniu inspektora,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.
5. W przypadku wyznaczenia jednego inspektora przez organy lub podmioty
publiczne albo przez grupę przedsiębiorców, każdy z tych podmiotów dokonuje
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 4.
6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 4, sporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony
danych osobowych.
2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia
2016/679, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych,
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja
2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania
(Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW,
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW
(Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).
3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za
zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych
osobowych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada nieposzlakowaną opinię.
5. Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko
ustawie.
6. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania.
Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia
stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu.
7. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie
kadencje.
8. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, odwołania lub
utraty obywatelstwa polskiego.
9. Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem kadencji, wyłącznie
w przypadku, gdy:
1) zrzekł się stanowiska;
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) sprzeniewierzył się ślubowaniu;
4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego
przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
5) został pozbawiony praw publicznych.
10. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego obowiązki pełni
zastępca Prezesa Urzędu wskazany przez Marszałka Sejmu.
Art. 41. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa Urzędu do
odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu.
2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa
w art. 40 ust. 3 lub 4, Marszałek Sejmu wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres poprawienia
lub uzupełnienia. W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia wniosku we
wskazanym terminie i zakresie Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu
wniosku bez biegu.
3. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w art. 40 ust. 3
i 4, Marszałek Sejmu kieruje go do organu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
właściwego do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając jednocześnie Prezesa Urzędu
o treści wniosku.
4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku powiadamia Prezesa Urzędu
o terminie jego rozpatrzenia. Między doręczeniem powiadomienia a terminem
rozpatrzenia wniosku, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, nie może
upłynąć mniej niż 7 dni.
5. Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku sąd albo
odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec Prezesa Urzędu,
udostępnia akta postępowania.
6. Prezes Urzędu przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku
wyjaśnienia i własne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.
7. Po rozpatrzeniu sprawy organ właściwy do rozpatrzenia wniosku uchwala
sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
8. W trakcie rozpatrywania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, Prezesowi Urzędu przysługuje prawo
zabrania głosu.
9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na pociągnięcie Prezesa
Urzędu do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości
głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie Prezesa
Urzędu do odpowiedzialności karnej.
Art. 48. 1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych
Osobowych, zwana dalej „Radą”, która jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Urzędu.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej
dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
2) opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych
i innych dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
3) opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa
w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679;
4) opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne
i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych;
5) inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz
przedstawianie Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
3. Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub
dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na
stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu.
5. Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy
rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
6. Rada składa się z 8 członków.
7. Kandydatów na członków Rady zgłasza:
1) Rada Ministrów;
2) Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) izby gospodarcze;
4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 46 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
5) fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których
celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.
8. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) wyraziła zgodę na kandydowanie.
9. Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji,
o których dowiedział się w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady.
Prezes Urzędu może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie przez
niego określonym.
10. Prezes Urzędu powołuje skład Rady, na dwuletnią kadencję, spośród
kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7, w tym
5 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa
w ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 3 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez
podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 35.
11. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:
1) rezygnacji złożonej na piśmie przewodniczącemu Rady;
2) śmierci;
3) niemożności sprawowania funkcji z powodu długotrwałej choroby
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) pozbawienia praw publicznych.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu powołuje nowego
członka Rady na okres pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych
zgłoszonych kandydatów, po potwierdzeniu aktualności zgłoszenia, z
uwzględnieniem ust. 10.
13. Prezes Urzędu powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady
i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.
14. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.
15. Obsługę Rady zapewnia Urząd.
16. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez Prezesa Urzędu oraz
przewodniczącego Rady, inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady.
Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
17. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin ustanawiany na
wniosek Rady przez Prezesa Urzędu.
Art. 71. 1. Jeżeli w toku postępowania Prezes Urzędu uzna, że istnieją
uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji
Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 40 ust. 9 w sprawie kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 46 ust. 2 lit. e, oraz decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 i 5 i art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu
występuje do sądu administracyjnego z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem
prawnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w sprawie ważności decyzji Komisji Europejskiej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza spełnianiem wymagań
dotyczących skargi, o których mowa w art. 64 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz.
1302, z późn. zm.), zawiera w szczególności:
1) wskazanie decyzji Komisji Europejskiej, której wniosek dotyczy;
2) omówienie powodów, dla których Prezes Urzędu powziął wątpliwości
w kwestii ważności decyzji Komisji Europejskiej i jej niezgodności
z przepisami prawa;
3) treść pytania lub pytań, które sąd administracyjny przedstawia Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawierającą:
a) przedmiot sporu oraz ustalenia co do okoliczności faktycznych, w tym
stanowisko strony podniesione w postępowaniu przed organem, jeżeli
zostało przedstawione przez stronę,
b) wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie,
c) proponowaną do przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości Unii
Europejskiej przez sąd administracyjny sentencję pytania lub pytań;
4) oświadczenie o zgodności treści załącznika, o którym mowa w ust. 3,
z wnioskiem złożonym w postaci papierowej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się załącznik zawierający
treść wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na
informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści.
4. Stroną postępowania przed sądem administracyjnym w sprawie wniosku,
o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Urzędu.
5. Sąd administracyjny rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, na
posiedzeniu niejawnym, w składzie 3 sędziów.
6. Sąd administracyjny, uznając wniosek, o którym mowa w ust. 1, za
uzasadniony, występuje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
7. W przypadku uznania przez sąd administracyjny, że wniosek, o którym
mowa w ust. 1, nie zawiera wystarczającego uzasadnienia dla wystąpienia
z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
wydaje się postanowienie o odmowie wystąpienia z pytaniem.
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, nie służy środek odwoławczy.
9. Sąd administracyjny sporządza uzasadnienie postanowienia, o którym
mowa w ust. 7, w terminie 21 dni.
10. Od wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty sądowej.
Art. 84. 1. Kontrolujący ma prawo:
1) wstępu w godzinach od 600 do 2200 na grunt oraz do budynków, lokali lub
innych pomieszczeń;
2) wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek
z zakresem przedmiotowym kontroli;
3) przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz
systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
4) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwać
w charakterze świadka osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego;
5) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.
2. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do
udziału w kontroli warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki
dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub
systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem
sporządzonych kopii lub wydruków, o których mowa w ust. 2. W przypadku
odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kontrolujący czyni o tym
wzmiankę w protokole kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub poszczególne
czynności w jej toku, po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego, mogą być
utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Informatyczne
nośniki danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700,
730, 848 i 1590), na których zarejestrowano przebieg kontroli lub poszczególne
czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu kontroli.
Art. 85. 1. Prezes Urzędu lub kontrolujący może zwrócić się do właściwego
miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania
czynności kontrolnych.
2. Policja udziela pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych, po
otrzymaniu pisemnego wezwania na co najmniej 7 dni przed terminem tych
czynności.
3. W pilnych przypadkach, w szczególności gdy kontrolujący trafi na opór
uniemożliwiający lub utrudniający wykonywanie czynności kontrolnych,
udzielenie pomocy następuje również na ustne wezwanie Prezesa Urzędu lub
kontrolującego, po okazaniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
oraz legitymacji służbowej kontrolującego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu przekazuje
potwierdzenie wezwania na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni po
zakończeniu czynności kontrolnych.
5. Udzielenie pomocy Policji przy wykonywaniu czynności kontrolnych
polega na zapewnieniu kontrolującemu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do
miejsca wykonywania kontroli i porządku w tym miejscu.
6. Policja, udzielając pomocy kontrolującemu przy wykonywaniu czynności
kontrolnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym osobom uczestniczącym
przy wykonywaniu czynności kontrolnych, mając w szczególności na względzie
poszanowanie godności osób biorących udział w kontroli.
7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy
wykonywaniu czynności kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w
wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590).
Art. 88. 1. Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia
w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu
reprezentującego kontrolowanego;
3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz
numer imiennego upoważnienia kontrolującego, a w przypadku
kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko, numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer imiennego
upoważnienia;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje
mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych
z przepisami o ochronie danych osobowych;
7) wyszczególnienie załączników;
8) omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń
i uzupełnień;
9) pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu
kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
10) datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego
i kontrolowanego.
3. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje kontrolowanemu
w celu podpisania.
4. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli
do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia do jego treści.
5. W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i,
w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część
protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części, kontrolujący
przekazuje kontrolowanemu informacje o tym wraz z uzasadnieniem.
7. Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli
i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie, o którym mowa w ust. 4,
uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę
w tym protokole, zawierającą datę jej dokonania. W przypadku, o którym mowa
w ust. 7, wzmianki dokonuje się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.
9. Protokół kontroli sporządza się w postaci elektronicznej albo w postaci
papierowej w dwóch egzemplarzach. Protokół kontroli kontrolujący doręcza
kontrolowanemu.
Art. 105. 1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od
dnia upływu terminu na wniesienie skargi, albo od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia sądu administracyjnego.
2. Prezes Urzędu może, na wniosek podmiotu ukaranego, odroczyć termin
uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty, ze względu na
ważny interes wnioskodawcy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie.
4. W przypadku odroczenia terminu uiszczenia administracyjnej kary
pieniężnej albo rozłożenia jej na raty, Prezes Urzędu nalicza od nieuiszczonej
kwoty odsetki w stosunku rocznym, przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), od dnia
następującego po dniu złożenia wniosku.
5. W przypadku rozłożenia administracyjnej kary pieniężnej na raty, odsetki,
o których mowa w ust. 4, są naliczane odrębnie dla każdej raty.
6. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu uiszczenia
administracyjnej kary pieniężnej albo terminu uiszczenia jej rat, odsetki są
naliczane za okres od dnia upływu odroczonego terminu uiszczenia kary albo
terminu uiszczenia poszczególnych rat.
7. Prezes Urzędu może uchylić odroczenie terminu uiszczenia
administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenie jej na raty, jeżeli ujawniły się
nowe lub uprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia lub jeżeli rata
nie została uiszczona w terminie.
8. Rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu w przedmiocie odroczenia terminu
uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty następuje
w drodze postanowienia.
9. Prezes Urzędu, na wniosek podmiotu ukaranego prowadzącego działalność
gospodarczą, może udzielić ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
określonej w ust. 2, która:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis;
3) stanowi pomoc publiczną zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy
Unii Europejskiej.
Art. 158. 1. Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora
bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie uchylanej w art. 175, staje się inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba że przed tym dniem administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o wyznaczeniu
innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Osoba, która stała się inspektorem ochrony danych na podstawie ust. 1,
pełni swoją funkcję także po dniu 1 września 2018 r., jeżeli do tego dnia
administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony
w art. 10 ust. 1.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać odwołana przez administratora
bez zawiadomienia Prezesa Urzędu o wyznaczeniu innej osoby na inspektora
ochrony danych, w przypadku gdy administrator nie jest obowiązany do
wyznaczenia inspektora ochrony danych.
4. Administrator, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie
powołał administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w ustawie
uchylanej w art. 175, jest obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych
na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679 i zawiadomienia Prezesa Urzędu
o jego wyznaczeniu, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
5. Podmiot przetwarzający, obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony
danych na podstawie art. 37 rozporządzenia 2016/679, wyznacza inspektora
ochrony danych i zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu, w sposób
określony w art. 10 ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.