Wejscie w życie: 1 stycznia 2003

Ostatnia Zmiana: 24 marca 2019

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

Art. 1. Ustawa określa podstawowe cele i zasady normalizacji oraz jej
organizację i finansowanie.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) normalizacji – rozumie się przez to działalność zmierzającą do uzyskania
optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania
w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub
mogących wystąpić problemów;
2) normalizacji krajowej – rozumie się przez to normalizację prowadzoną na
szczeblu krajowym, nieobejmującą działań prowadzonych: w poszczególnych
branżach lub sektorach gospodarki, na szczeblu lokalnym, na szczeblu
stowarzyszeń lub przedsiębiorców i urzędów;
3) dokumencie normalizacyjnym – rozumie się przez to dokument ustalający
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów
działalności lub ich wyników, niebędący aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma;
4) normie – rozumie się przez to dokument przyjęty na zasadzie konsensu
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający – do
powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich
wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania
w określonym zakresie;
5) konsensie – rozumie się przez to ogólne porozumienie charakteryzujące się
brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych
w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania
poglądów wszystkich zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych
stanowisk.

Art. 3. Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:
1) racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł
technicznych lub rozwiązań organizacyjnych;
2) usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu;
3) zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów
oraz bezpieczeństwa pracy;
4) poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów,
procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności;
5) zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług;
6) działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji
europejskiej i międzynarodowej;
7) ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń
i symboli do powszechnego stosowania.

Art. 4. W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady:
1) jawności i powszechnej dostępności;
2) uwzględniania interesu publicznego;
3) dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
4) zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych
w procesie opracowywania norm;
5) konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści norm;
6) niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów;
7) jednolitości i spójności postanowień norm;
8) wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i techniki;
9) zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Art. 5. 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu
i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną,
oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN.
2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub
międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich
opublikowaniu w języku polskim.
5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie
prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm europejskich
i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzynarodowych.
7. Ochrony Polskich Norm, o której mowa w ust. 5, nie narusza ustawa z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i
1662 oraz z 2015 r. poz. 1240).

Art. 6. Przepisy art. 5 ust. 3 i 5–7 odnoszą się również do innych niż Polskie
Normy dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę
normalizacyjną, przy czym dokumenty takie mogą zostać zachowane w języku
oryginału.

Art. 7. 1. Wyroby spełniające wymagania Polskich Norm oznaczane są na
zasadzie dobrowolności znakiem zgodności z Polską Normą pod warunkiem
uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia.
2. Wyłączne prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem
zgodności z Polską Normą przysługuje krajowej jednostce normalizacyjnej.
3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może upoważnić jednostki
certyfikujące, powołane na mocy odrębnych przepisów, do wydawania certyfikatu
zgodności z Polską Normą.
4. Uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne
z uzyskaniem prawa do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania
i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą, mając na względzie
ułatwienie producentom i dystrybutorom oznaczania wyrobów znakiem zgodności
z Polską Normą oraz uwzględniając:
1) cele systemu stosowania znaku zgodności;
2) wymagania stawiane wyrobom, które mają być oznaczone znakiem
zgodności;
3) zasady wydawania certyfikatu zgodności.
6. Producent lub osoba wprowadzająca wyroby do obrotu może zadeklarować
ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną
odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji określają
Polskie Normy.
7. Deklaracja zgodności nie upoważnia do oznaczenia wyrobu znakiem
zgodności, o którym mowa w ust. 1.
8. Sprawy sporne wynikające z oceny zgodności z Polską Normą, dotyczące
interpretacji postanowień Polskich Norm, rozstrzyga Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, po zasięgnięciu opinii właściwego komitetu technicznego.

Art. 8. 1. W celu zapewnienia w obszarze normalizacji ochrony interesów
państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa mogą być opracowywane,
zatwierdzane i wycofywane, przez inne niż Polski Komitet Normalizacyjny
jednostki, dokumenty normalizacyjne, w tym Normy Obronne, co do których nie
jest wymagane spełnienie zasad normalizacji wymienionych w art. 4 oraz art. 5 ust.
3 i 5–7.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w celu zapewnienia
w obszarze normalizacji ochrony interesów państwa w zakresie obronności
i bezpieczeństwa:
1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz
Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych
normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności
i bezpieczeństwa państwa;
3) tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania dokumentów
normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym
Norm Obronnych, w zakresie, który nie może być ujęty w Polskich Normach;
4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania zagranicznych
dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa
państwa.

Art. 9. 1. Tworzy się Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej „PKN”,
jako krajową jednostkę normalizacyjną zapewniającą realizację celów
wymienionych w art. 3, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 4.
2. PKN jest państwową jednostką organizacyjną.
3. PKN ma wyłączne prawo używania skrótu „PKN” i zastrzeżonego znaku
graficznego.
4. Organizację, zakres i sposób działania PKN określa statut nadany przez
Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia.

Art. 10. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad PKN w zakresie
spraw dotyczących:
1) obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) realizacji zadań wynikających z podjętej współpracy z organami administracji
rządowej;
3) realizacji zadań wynikających z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską
umów międzynarodowych.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów sprawuje
nadzór, wydając Prezesowi PKN wiążące wytyczne i polecenia.

Art. 11. Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji
krajowej zgodnie z potrzebami kraju, w tym:
1) określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji;
2) organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem
i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, w szczególności przez ankietę powszechną projektów
norm; ankieta powszechna jest realizowana przez podawanie do publicznej wiadomości tytułów, terminów zakończenia ankiety oraz miejsca i sposobu udostępniania zainteresowanym treści projektów;
3) zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów
normalizacyjnych;
4) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych
i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach
oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
5) inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji
zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych;
6) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej,
promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
7) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

Art. 12. 1. PKN uczestniczy w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów
prawnych, w szczególności prowadząc krajowy punkt informacyjny.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, mając na względzie
konieczność precyzyjnego podziału zadań w tym zakresie między właściwe organy
administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne w celu realizacji
zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych.

Art. 13. 1. PKN współdziała z organami administracji rządowej
w szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o zdarzeniach zachodzących w gospodarce,
administracji publicznej i normalizacji w kontekście ich wzajemnego
związku;
2) uzgadnianie potrzeb tłumaczenia na język polski norm europejskich z zakresu
ochrony życia, zdrowia, środowiska, mienia oraz bezpieczeństwa pracy
i użytkowania, wprowadzonych do Polskich Norm w języku oryginału;
3) uzgadnianie potrzeb sporządzania dokumentów zawierających wymagania
techniczne w procesie opracowywania projektów aktów normatywnych.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby współdziałania
PKN z organami administracji rządowej, uwzględniając konieczność zapewnienia udziału organów administracji rządowej w procesie opiniowania projektów Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych.

Art. 14. PKN jest państwową jednostką budżetową.

Art. 15. 1. PKN kieruje Prezes PKN, zwany dalej „Prezesem”.
2. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych;
2) zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych
dokumentów normalizacyjnych na wniosek komitetów technicznych,
z uwzględnieniem zasad normalizacji krajowej wymienionych w art. 4;
3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN;
4) wydawanie przepisów wewnętrznych PKN;
5) współpraca z Radą Normalizacyjną, w tym zasięganie opinii Rady
w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 4;
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej
i Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 30 czerwca następnego roku
kalendarzowego;
7) reprezentowanie PKN na zewnątrz;
8) zarządzanie mieniem PKN.

Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady
Ministrów odwołuje Prezesa.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje 2 zastępców Prezesa, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa.
Prezes Rady Ministrów odwołuje zastępców Prezesa.
3. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
PKN.
4. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie PKN oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów,
liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię
wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6,
może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu,
która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę
kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 4. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację
o niewyłonieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2,
powołuje Prezes.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa
w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3–12.

Art. 17. 1. Wynagrodzenie Prezesa i jego zastępców ustala Prezes Rady
Ministrów.
2. Prezesowi i jego zastępcom przysługuje nagroda jubileuszowa i odprawa
emerytalna według zasad obowiązujących pracowników PKN oraz może być
przyznana nagroda roczna według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254, z późn. zm.).
3. Minister właściwy do spraw pracy ustali, w drodze rozporządzenia,
wysokość wynagrodzeń pracowników PKN, biorąc pod uwagę organizację PKN
i konieczność zapewnienia właściwej realizacji jego zadań.

Art. 17a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy
w PKN jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór.

Art. 17b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.

Art. 17c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu
o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 17d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego
w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy
spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez
umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 17e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w PKN.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych
kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 17f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku
gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie
niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej,
w której był prowadzony nabór.

Art. 17g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał
w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym
samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych
w protokole tego naboru. Przepisy art. 17f stosuje się odpowiednio.

Art. 18. 1. Przy PKN działa Rada Normalizacyjna, zwana dalej „Radą”.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Rada akceptuje coroczne sprawozdania z działalności PKN składane przez
Prezesa PKN.
4. Do zadań Rady należy także wydawanie opinii, w szczególności
dotyczących:
1) stanu i kierunków rozwoju normalizacji;
2) wniosków o powołanie i odwołanie komitetów technicznych;
3) przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów
normalizacyjnych;
4) projektów dokumentów normalizacyjnych, w których opracowywaniu
uczestniczy PKN, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych
PKN.
5. (uchylony)

Art. 19. 1. W skład Rady wchodzą, w liczbie nie więcej niż po 5 osób,
przedstawiciele:
1) organów administracji rządowej;
2) ogólnopolskich organizacji gospodarczych;
3) ogólnopolskich organizacji pracodawców;
4) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest
ochrona interesów konsumentów;
5) ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych;
6) szkół wyższych i nauki.
2. Prezes Rady Ministrów wskazuje organy administracji rządowej, które ze
względu na zakres ich działania powinny być reprezentowane w Radzie.
3. Członków Rady reprezentujących organy administracji rządowej powołuje
i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wskazanego organu administracji
rządowej, o którym mowa w ust. 2.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzenia wyboru pozostałych członków Rady Normalizacyjnej,
z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania dominacji któregokolwiek
z podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6.

Art. 20. 1. Co najmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady
Prezes PKN ogłasza wybory do Rady Normalizacyjnej, które przeprowadza
komisja wyborcza.
2. W celu przeprowadzenia wyborów Prezes PKN powołuje pięcioosobową
komisję spośród osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe oraz autorytet
dają rękojmię prawidłowego wykonania zadań komisji.
3. W skład komisji nie może zostać powołana osoba pozostająca wobec
Prezesa PKN w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Art. 21. 1. Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nie później niż miesiąc
od dnia ogłoszenia wyniku wyborów i przewodniczy mu do czasu wyboru
przewodniczącego Rady.
2. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
3. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

Art. 22. Prezes i jego zastępcy uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem
doradczym.

Art. 23. 1. Komitety techniczne realizują cele wymienione w art. 3 poprzez
opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych
w określonych zakresach tematycznych, między innymi poprzez udział
przedstawicieli komitetów technicznych uczestniczących w pracach regionalnych
i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.
2. W skład komitetu technicznego wchodzą specjaliści delegowani przez
organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców,
konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki oraz
pracownicy PKN, z zachowaniem zasady reprezentatywności wszystkich
zainteresowanych określonym zakresem tematycznym, z uwzględnieniem potrzeb
gospodarki krajowej.
3. Komitety techniczne powołuje i odwołuje Prezes po zasięgnięciu opinii
Rady.
4. Sekretariaty komitetów technicznych prowadzi PKN.
5. Prowadzenie sekretariatów, o których mowa w ust. 4, PKN może
powierzać w drodze umowy innym jednostkom organizacyjnym, na koszt tych
jednostek.
6. W umowach, o których mowa w ust. 5, ustala się szczegółowe zasady
i warunki prowadzenia sekretariatów komitetów technicznych. Umowy te mogą
być również zawierane na realizację określonych celów, wymienionych w art. 3.
7. Szczegółowe zasady działania komitetów technicznych określają przepisy
wewnętrzne PKN.

Art. 24. 1. Kto oznacza wyroby znakiem zgodności z Polską Normą bez
uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto oznacza znakiem zgodności z Polską Normą
wyroby niespełniające odpowiednich wymagań Polskiej Normy lub deklaruje
zgodność z Polską Normą wyrobów niespełniających tych wymagań.
3. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 i 2 następuje w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 25. 1. Do czasu powołania Rady jej obowiązki pełni dotychczasowy
„Polski Komitet Normalizacyjny”.
2. Do czasu powołania Prezesa obowiązki pełni dotychczasowy Prezes
„Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”.

Art. 26. 1. Pierwsze wybory Rady przeprowadza się według tymczasowego
regulaminu wyborów, przyjętego przez Polski Komitet Normalizacyjny
w uzgodnieniu z Prezesem „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”.
2. Prezes „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” ogłasza wybory do
pierwszej Rady na podstawie regulaminu, o którym mowa w ust. 1, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nie później niż w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada przystępuje do realizacji czynności
związanych z konkursem na stanowisko Prezesa.

Art. 27. Z dniem wejścia w życie ustawy:
1) pracownicy Biura dotychczasowego „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”
stają się z mocy prawa pracownikami PKN; do pracowników tych stosuje się
art. 231 Kodeksu pracy;
2) dotychczasowe „Normalizacyjne Komisje Problemowe” stają się komitetami
technicznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;
3) mienie będące w zarządzie dotychczasowego „Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego” przechodzi w zarząd PKN.

Art. 28. Z dniem wejścia w życie ustawy zaprzestaje się prowadzenia zbioru
norm branżowych; istniejące zbiory zostaną zarchiwizowane przez PKN.

Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U.
Nr 55, poz. 251, z późn. zm.).

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Wyszukiwarka