Uchwalenie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
Wejscie w życie: 1 stycznia 1998
Ostatnia Zmiana: 31 marca 2020
Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Art. 9. 1. Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może być Prezesem
NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Prezes NBP obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi
następującej treści:
„Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego
przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę
ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć
będę do rozwoju gospodarczego Ojczyzny i pomyślności obywateli”.
Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
4. Kadencja Prezesa NBP wygasa:
1) po upływie okresu sześcioletniego;
2) w razie śmierci;
3) w razie złożenia rezygnacji;
4) w razie odwołania.
5. Odwołanie Prezesa NBP może nastąpić, gdy:
1) nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
2) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo;
2a) złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych
stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną
odpowiedzialnością w organach państwowych.

Art. 9a. 1. Po wygaśnięciu kadencji Prezesa NBP z przyczyny określonej w
art. 9 ust. 4 pkt 1 Prezes NBP pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez
nowego Prezesa NBP.
2. Po wygaśnięciu kadencji Prezesa NBP z przyczyn określonych w art. 9 ust.
4 pkt 24 wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP pełni obowiązki
Prezesa NBP do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa NBP.
Art. 13. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP;
2) 9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu
finansów.
2. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję członka Rady można pełnić
tylko jedną kadencję.
3. Powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia
wygaśnięcia kadencji poprzednich.
4. Członek Rady przed objęciem obowiązków w Radzie składa przed organem
powołującym przysięgę następującej treści:
„Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej przysięgam
uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i
doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami
działalności Narodowego Banku Polskiego.”
Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
5. Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go wyłącznie w
przypadku:
1) zrzeczenia się swej funkcji;
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
3a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 2.
6. W razie śmierci członka Rady, organ powołujący stwierdza wygaśnięcie
jego mandatu.
7. Uzupełnienia składu Rady na miejsce opróżnione z przyczyn określonych
w ust. 5 i 6 organy powołujące dokonują nie później niż w okresie 3 miesięcy od
odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady.
8. (uchylony)
Art. 17. 1. Działalnością NBP kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP – jako przewodniczący oraz
68 członków Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP.
2a. Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Prezesa NBP.
2b. Członkowie Zarządu NBP są powoływani na okres 6 lat. Przepisy art. 9
ust. 2, art. 13 ust. 3 i ust. 57 stosuje się odpowiednio.
3. Zarząd NBP:
1) realizuje uchwały Rady;
2) podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej
kompetencji innych organów NBP.
4. Do zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności:
1) (uchylony)
2) realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej;
3) okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu
dewizowego;
4) nadzorowanie operacji otwartego rynku;
5) ocena funkcjonowania systemu bankowego;
5a) analiza stabilności krajowego systemu finansowego;
6) uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP;
7) uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz
ustalanie ich wysokości;
8) określanie zasad gospodarowania funduszami NBP;
9) określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP;
10) określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP;
11) uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP;
12) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
13) opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą;
14) przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów
kierowanych do Rady.
Art. 23. 1. Prezes NBP w imieniu Rady:
1) przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów:
a) kwartalne informacje o bilansie płatniczym,
b) roczne zestawienie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
2) przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projekty założeń polityki
pieniężnej, opinie w sprawie projektu ustawy budżetowej, prognozy bilansu
płatniczego oraz ustalenia Rady;
3) opracowuje okresowe informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku.
2. Naczelne organy państwowe, organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, banki i inne osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi oraz inni przedsiębiorcy:
1) przekazują NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych
ocen sytuacji pieniężnej państwa;
2) uczestniczący w obrotach z zagranicą – przekazują NBP dane niezbędne do
sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej;
3) przekazują NBP, na jego żądanie, dane niezbędne do analiz ryzyka
systemowego.
2a. Podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach
międzybankowych przekazują, na żądanie NBP, dane niezbędne do dokonywania
ocen funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych.
2b. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
Prezesa NBP, określa, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy realizacji
obowiązku, o którym mowa w ust. 2a, kierując się potrzebą zapewnienia NBP
dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania jego obowiązków
wynikających z ustawy oraz odrębnych przepisów.
2c. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
Prezesa NBP i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w
drodze rozporządzenia, sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania przez
podmioty, o których mowa w ust. 2, inne niż banki, danych niezbędnych do
ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz
analiz ryzyka systemowego, uwzględniając pozycję, udział w rynku finansowym
oraz znaczenie dla analizy zjawisk monetarnych działalności tych podmiotów oraz
kierując się potrzebą zapewnienia NBP dostępu do informacji niezbędnych do
wykonywania jego obowiązków wynikających z ustawy oraz zadań wynikających
z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych i Europejskiej
Radzie do spraw Ryzyka Systemowego.
3. Banki przekazują ponadto na żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich
sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego.
3a. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz spółka, której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu swoich zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 16 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019
r. poz. 730 i 875), izby rozliczeniowe oraz izby rozrachunkowe, o których mowa w
art. 68a tej ustawy, a także kontrahent centralny (CCP) w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.
Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), przekazują, na żądanie Prezesa
NBP, informacje niezbędne do wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 ust.
2 pkt 6a i 6b, dotyczące uczestników w rozumieniu art. 45a ust. 2 tej ustawy, służące
dokonywaniu oceny sytuacji finansowej tych uczestników oraz stabilności systemu
finansowego i ryzyka systemu finansowego.
4. Tryb i szczegółowe zasady przekazywania danych, o których mowa w ust.
2 i 3, określa Zarząd NBP w drodze uchwały.
4a. Obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do wykonywania
zadań NBP wynikających z ustawy oraz uczestnictwa w Europejskim Systemie
Banków Centralnych, obejmuje również dane objęte ochroną na podstawie
odrębnych ustaw, w tym informacje objęte tajemnicą bankową.
5. Dane jednostkowe, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być
wykorzystywane wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań,
ocen i bilansów oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i, z zastrzeżeniem
ust. 68 i 10, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
6. Zestawienia statystyczne, opracowania i oceny zawierające dane
jednostkowe, o których mowa w ust. 2, 2a, 3 i 3a, umożliwiające powiązanie ich z
konkretnym podmiotem lub zidentyfikowanie konkretnego podmiotu, w
szczególności jeżeli do sporządzenia zestawienia, opracowania i oceny
wykorzystano dane dotyczące mniej niż trzech podmiotów lub gdy udział danych
dotyczących jednego podmiotu, wykorzystanych w zestawieniu, opracowaniu lub
ocenie jest większy niż trzy czwarte całości – nie mogą być udostępniane osobom
trzecim.
7. Dane jednostkowe, o których mowa w ust. 2, 2a, 3 i 3a, oraz zestawienia
statystyczne, opracowania i oceny, o których mowa w ust. 6, NBP udostępnia:
1) Europejskiemu Bankowi Centralnemu – w wykonaniu obowiązków
związanych z uczestnictwem NBP w Europejskim Systemie Banków
Centralnych;
2) innym podmiotom zagranicznym – w wykonaniu zobowiązań
międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) innym podmiotom, niż wymienione w pkt 1 i 2 – na podstawie odrębnych
przepisów.
8. Dane jednostkowe, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane
Ministrowi Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym dla
realizacji celu działalności i zadań Komitetu Stabilności Finansowej.
8a. Dane jednostkowe, o których mowa w ust. 3 i 3a, oraz zestawienia
statystyczne, opracowania i oceny, o których mowa w ust. 6, NBP udostępnia
Komitetowi Stabilności Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i
zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Komitetu.
9. Przepisy ust. 8 i 8a stosuje się odpowiednio do danych zawierających
informacje objęte ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w tym informacji
objętych tajemnicą bankową.
10. Wymiana między Narodowym Bankiem Polskim i Głównym Urzędem
Statystycznym zebranych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, a w
szczególnych przypadkach wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie
Banków Centralnych (ESBC) i Europejskim Systemie Statystycznym (ESS)
danych jednostkowych identyfikowalnych podmiotów gospodarki narodowej, oraz
wyników agregacji tych danych odbywa się nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności,
w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowo określonych zadań, z
zachowaniem tajemnic ustawowo chronionych.
11. Szczegółowy zakres i tryb przekazywania danych, o których mowa w ust.
10, określa umowa o wymianie informacji zawarta między Prezesem NBP i
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 23a. 1. Dane niezbędne do:
1) sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej,
2) ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa,
3) oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego,
4) numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych
– są przekazywane do NBP w postaci elektronicznej.
2. Dane w postaci elektronicznej są przekazywane z wykorzystaniem
odpowiednich certyfikatów wydanych przez NBP lub innych form uwierzytelniania
stosowanych przez NBP.
3. Przekazanie danych w sposób niezgodny z wymogami wskazanymi w ust.
1 i 2 jest równoznaczne z nieprzekazaniem tych danych.
Art. 30. (uchylony).

Art. 30a. NBP udostępnia Komitetowi Stabilności Finansowej:
1) informacje i dane, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, niezbędne
do oceny ryzyka systemowego;
2) analizy, opracowania i opinie dotyczące oceny ryzyka systemowego,
stabilności finansowej i nierównowag makroekonomicznych, w tym
cykliczne raporty NBP o stabilności systemu finansowego oraz raporty o
nierównowagach makroekonomicznych;
3) informacje o działaniach podejmowanych przez właściwe podmioty, o
których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie finansowym, związanych z realizacją rekomendacji
Komitetu Stabilności Finansowej;
4) informacje o konsultacjach z Komisją Europejską, Europejską Radą do spraw
Ryzyka Systemowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oraz
organami nadzoru makroostrożnościowego z innych zainteresowanych
państw członkowskich, o których mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i
zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, oraz opiniach wydanych
przez te podmioty, dotyczących działań Komitetu Stabilności Finansowej.

Art. 30b. NBP zapewnia obsługę Komitetu Stabilności Finansowej w
zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie finansowym, w szczególności:
1) organizuje posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej i prowadzi jego
sekretariat;
2) przygotowuje projekty uchwał Komitetu Stabilności Finansowej.
Art. 38. 1. W celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej
NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków, spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej.
2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część
środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, środków uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających
zwrotowi, z wyjątkiem środków:
1) przyjętych od innego banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
2) przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed
dniem wejścia w życie ustawy;
3) pozyskanych z zagranicy co najmniej na 2 lata;
4) pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont
emerytalnych oraz pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie
indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego;
5) uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych
hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat oraz ze sprzedaży listów
zastawnych o okresie wykupu powyżej pięciu lat.
3. Rezerwę obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej stanowi
wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych
zgromadzonych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych oraz w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej,
środków uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych
środków podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innej
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej oraz od banku krajowego.
4. Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku
zrzeszającym, z którym są zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę
obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na swoim rachunku w
Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom obowiązkowym
zrzeszonych w nim banków i własnym rezerwom obowiązkowym.
5. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe utrzymują rezerwy
obowiązkowe w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa utrzymuje rezerwę
obowiązkową spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na swoim
rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom
obowiązkowym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Art. 39. 1. Stopa rezerwy obowiązkowej może być zróżnicowana ze względu
na umowny okres przechowywania środków pieniężnych, rodzaj waluty, a także
rodzaj dokonywanych operacji finansowych stanowiących źródło pozyskania
środków.
2. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć:
1) 30% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od
wkładów na żądanie;
2) 20% sumy środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3, od
wkładów terminowych.
3. Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy
obowiązkowej w okresie wdrażania planu naprawy banku.
3a. Zarząd NBP może zwolnić spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową z obowiązku
utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania
naprawczego.
4. Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej
przekazywane są bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym
oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.

Art. 39a. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa pomniejszają kwotę
naliczonej rezerwy obowiązkowej o kwotę stanowiącą równowartość 500 000 euro,
obliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia
miesiąca stanowiącego podstawę naliczenia rezerwy obowiązkowej, a w przypadku
gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego
przed tym dniem.
Art. 59. NBP może inicjować i organizować badania naukowe, jak również
prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną.

Art. 59a. 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu
wykonywania zadań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 6a i 7, realizację uprawnień,
o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.), zapewniają podmioty, które przekazują dane do NBP
w sposób określony w art. 23a ust. 1 i 2.
2. NBP informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1, przez
udostępnienie tych informacji w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NBP lub
na stronie internetowej NBP.
3. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1,
ustala administrator danych zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę
przepisy odrębne dotyczące terminów. NBP dokonuje przeglądu tych danych
osobowych co 5 lat.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub
przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych
osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w tajemnicy;
3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych
i organizacyjnych;
4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych,
w szczególności poprzez zagwarantowanie, aby proces pozyskiwania
i przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym
wykorzystywał techniki kryptograficzne;
5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów
informatycznych NBP;
6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych NBP;
7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
5. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie przysługuje prawo
dostępu do danych jednostkowych, o których mowa w art. 23 ust. 2, 2a, 3 i 3a, oraz
zestawień statystycznych, opracowań i ocen, o których mowa w art. 23 ust. 6.
6. Jeżeli jest to konieczne ze względu na wymagania bezpieczeństwa
związane z kontrolą dostępu do informacji lub pomieszczeń, NBP żąda od osób
świadczących usługi na rzecz NBP lub osób realizujących transporty wartości
pieniężnych oraz ich pracowników danych biometrycznych w postaci odcisków
palców, głosu, geometrii dłoni, układu naczyń krwionośnych palców lub dłoni.
Dane biometryczne mogą być przechowywane wyłącznie przez czas realizacji usług świadczonych przez te osoby na rzecz NBP lub realizacji transportów
pieniężnych.
Art. 66. 1. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie
w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze
bankowym.
2. Wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie
przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe.
3. Zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez Zarząd NBP
w drodze uchwały. Zarząd NBP określa wynagrodzenie dla poszczególnych
stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie dla tych stanowisk,
z wyłączeniem wiceprezesów oraz członków Zarządu NBP, nie może przekroczyć
0,6-krotności wynagrodzenia Prezesa NBP.
4. Uchwała Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP
jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej NBP.
5. Przez wynagrodzenie Prezesa NBP, o którym mowa w ust. 3, rozumie się
wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalone na podstawie przepisów,
o których mowa w ust. 2, oraz składniki wynagrodzenia, premie i nagrody
określone w uchwale, o której mowa w ust. 3.
6. Informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków
Zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego,
dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób
zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem
dyrektora departamentu i jego zastępcy jest jawna i podlega udostępnieniu przez
Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NBP do
dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie.
7. Informację o wysokości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 6,
udostępnia się odrębnie za każdy miesiąc dla każdego stanowiska w NBP
z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, premii i nagród
określonych w uchwale, o której mowa w ust. 3.
8. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) stosuje się odpowiednio.