Uchwalenie: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
Wejscie w życie: 1 stycznia 2002
Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019
Ustawa o kuratorach sądowych
Art. 9. Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo
do:
1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem
w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu
pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych
dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku
z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji
dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów
samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie
ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności
służbowych.

Art. 9a. 1. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych
zadań kurator zawodowy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz
kurator okręgowy przetwarzają dane osób, których dotyczy postępowanie,
obejmujące:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) nazwisko rodowe;
4) numer PESEL oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość, a w szczególności dotyczące osobistej postawy, zachowania, zainteresowań, zdrowia i usług opieki zdrowotnej, majątku, sytuacji materialnej i bytowej, zatrudnienia, wykształcenia, edukacji,
nauki, oddziaływań wychowawczych, życia rodzinnego, funkcjonowania w
środowisku, sposobu spędzania czasu wolnego, uzależnień, dysfunkcji
i lokalizacji;
6) dane adresowe i kontaktowe;
7) biometryczne cechy fizyczne;
8) informacje o przestrzeganiu porządku prawnego, zarzutach i okolicznościach
naruszeń prawa, wykonaniu obowiązków, prowadzonych postępowaniach
sądowych i administracyjnych, skazaniach, ukaraniach i rozstrzygnięciach w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
2. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań
kurator zawodowy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz kurator
okręgowy przetwarzają dane innych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobami objętymi postępowaniem, obejmujące:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) nazwisko rodowe;
4) numer PESEL oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5) informacje o osobistej postawie i zachowaniu;
6) informacje o zdrowiu;
7) informacje o majątku, sytuacji materialnej i bytowej;
8) informacje o zatrudnieniu;
9) informacje o wykształceniu;
10) informacje o oddziaływaniu wychowawczym, życiu rodzinnym i
funkcjonowaniu w środowisku;
11) informacje o uzależnieniach;
12) informacje o dysfunkcjach;
13) dane adresowe i kontaktowe;
14) informacje o przestrzeganiu porządku prawnego, zarzutach i okolicznościach
naruszeń prawa, prowadzonych postępowaniach sądowych i
administracyjnych, skazaniach, ukaraniach i rozstrzygnięciach w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
3. Administrator danych osób, których dotyczy postępowanie, w tym Policja,
Straż Graniczna, inne organy lub instytucje państwowe, organy samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, organy sądowych
postępowań wykonawczych, instytucje pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), jednostki organizacyjne, o
których mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz publiczne i niepubliczne uczelnie
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) są obowiązane udostępnić kuratorowi
zawodowemu, kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi
okręgowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań,
dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Administrator danych udostępnia dane kuratorowi zawodowemu,
kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej i kuratorowi okręgowemu
nieodpłatnie.

Art. 9b. Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań
lub obowiązków przez kuratora sądowego jest prezes sądu, w którym kurator
sądowy pełni obowiązki służbowe.
Art. 14. 1. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na
równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi
stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną
według zasad określonych w ust. 1a i ust. 1b, określa ustawa budżetowa.
1a. W 2003 r. kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych ustala się
w wysokości 1667,70 zł.
1b. Kwota bazowa, o której mowa w ust. 1a, począwszy od 2004 r., jest
waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń
ustalanym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej.
2. Kuratorowi okręgowemu, jego zastępcy oraz kierownikowi zespołu
kuratorskiej służby sądowej przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący procent
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
3. Kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek patronacki za sprawowanie
patronatu nad aplikantem kuratorskim.
4. Kuratorowi zawodowemu może być przyznany na czas określony dodatek
specjalny, do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego powiększonego
o kwotę przyznanego dodatku funkcyjnego, w ramach posiadanych środków
określonych na wynagrodzenia osobowe kuratorów zawodowych.
5. Kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową,
w wysokości 50% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, z tym że kierownikowi
zespołu kuratorskiej służby sądowej dodatek taki przysługuje w wysokości 12,5%
kwoty bazowej.
6. Kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę,
wynoszący począwszy od szóstego roku pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do
osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, mnożniki ich
wynagrodzenia zasadniczego, a także stawki dodatku funkcyjnego, patronackiego,
jak również okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym
dodatku specjalnego, uwzględniając rangę zawodu kuratora.
Art. 36. 1. Kuratora okręgowego powołuje, na 6-letnią kadencję, prezes sądu
okręgowego spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie
kuratorów ze swego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków zgromadzenia.
2. W wypadku niedokonania wyboru kandydatów przez dwa kolejne
zgromadzenia kuratorów, prezes sądu okręgowego powołuje samodzielnie kuratora
okręgowego.
3. Kurator okręgowy może być powołany na kolejne kadencje.
4. Prezes sądu okręgowego odwołuje kuratora okręgowego, jeśli zrzekł się
funkcji, a po zasięgnięciu opinii okręgowego zgromadzenia kuratorów – jeśli nie
wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę.
5. Prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego, może powołać
zastępcę kuratora okręgowego dla dorosłych i zastępcę kuratora okręgowego
rodzinnego, a jeżeli uzna to za wystarczające – jednego zastępcę kuratora
okręgowego.
6. Kuratorem okręgowym i jego zastępcą może być ten, kto:
1) posiada co najmniej 7-letni staż pracy kuratorskiej;
2) posiada stopień kuratora specjalisty, a wyjątkowo – stopień starszego kuratora
zawodowego;
3) wyróżnia się umiejętnościami w zakresie zarządzania i kierowania.
7. Kuratorowi okręgowemu po upływie kadencji oraz zastępcy kuratora
okręgowego po odwołaniu przysługuje prawo powrotu do pracy w zespole
kuratorskiej służby sądowej, w którym pracował bezpośrednio przed powołaniem
na stanowisko kuratora okręgowego.
Art. 37. 1. Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego
za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów
sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
2. Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
1) wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
2) koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania;
3) reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
4) nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
5) kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz
przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach
dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy
może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej;
6) udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych
dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
7) przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu
oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki;
8) opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich;
9) występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych
w okręgu;
10) nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;
11) organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;
12) nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;
13) określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora
okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej
i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
14) rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów
sądowych w okręgu;
15) wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.