Wejscie w życie: 1 stycznia 2001

Ostatnia Zmiana: 9 października 2020

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) rejestru dłużników niewypłacalnych.
3. Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w
art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169
z 30.06.2017, str. 46–127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów”.

Art. 2. 1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe
(sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”.
2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane
z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:
1) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających
rejestrację spółek jawnych;
3) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz
o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i przekazywania przez sądy
rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie ułatwienie dostępu do
Rejestru.

Art. 3. Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają
obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.

Art. 4. 1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego
Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją”, z oddziałami przy sądach
rejestrowych.
2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu
dokumentów spółek, zwanego dalej „katalogiem”;
2) udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii
dokumentów z katalogu;
3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie
teleinformatycznym;
4) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.
3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela
informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały
wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.
3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie
dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z
dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.
4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie
odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu
dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w
postaci papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.
4a. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do
Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.
4aa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych
informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3.
4b. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru
przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego. Lista zawiera następujące dane:
1) nazwę lub firmę;
2) numer podmiotu w Rejestrze;
3) NIP;
4) siedzibę przedsiębiorcy;
5) datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego;
6) sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał
postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
7) datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo
postępowania restrukturyzacyjnego.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 4a. Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna
Informacja:
1) udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych,
spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje
albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z Rejestru oraz listę
dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a;
2) wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz dokumenty
złożone w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4 ust. 3a;
3) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji,
zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania
upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1;
4) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o połączeniu
transgranicznym.

Art. 5. Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega
na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa
w art. 4 ust. 4.

Art. 6. Minister Sprawiedliwości określa:
1) w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb
i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii
dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium
dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji
wymienionych w art. 4 ust. 4a, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej
Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu
do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru;
2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w
drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie
odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu
dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów
złożonych w postaci papierowej, uwzględniając potrzebę sprawnego działania
Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i
funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu
powszechnego dostępu do informacji i dokumentów rejestrowych;
3) w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy
wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych
i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów,
wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych
wnioskodawcom tą drogą oraz sposób posługiwania się dokumentami
wydanymi w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia
powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji z Rejestru
i dokumentów rejestrowych oraz możliwość posługiwania się dokumentami
wydanymi w postaci elektronicznej;
4) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe
danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości
techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność zapewnienia
sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do
Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa;
5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w
postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej
do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę
zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt
rejestrowych.

Art. 7. Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że
ustawa stanowi inaczej.

Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za
pośrednictwem Centralnej Informacji.
3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone
odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Art. 8a. 1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek
europejskich:
1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także
uchwały o ich zmianie;
2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały
jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
4) o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o
ich rezygnacji;
5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania
finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu
straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności
jednostek, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz
skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej,
jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.
6) (uchylony)
2. Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone
kopie dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt
rejestrowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął
10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o
udostępnienie.

Art. 9. 1. Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta
rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
2. Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi
rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według
przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające
te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ust. 2 składa się do akt
rejestrowych.
3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub
statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.
4. Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany
umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie
umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z
uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się
przepisów o formie czynności prawnych.
5. Jeżeli wnioski i dokumenty zostały złożone drogą elektroniczną, w aktach
rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze
wskazaniem osób, które je podpisały.

Art. 9a. 1. Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów
finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym
repozytorium dokumentów finansowych.
2. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o
których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2019 r. poz. 351).
3. Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych.
4. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium
dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci
teleinformatycznych.

Art. 10. 1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów
wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. (uchylony)
3. Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu,
który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 i 60 i nie podlega ujawnieniu, są
dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela,
na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.
4. Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców,
które zostały wykreślone na podstawie art. 46, wyłącza się z akt rejestrowych
przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest
dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela,
na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych
określonych w przepisach szczególnych.
6. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje
w formie papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt. Przepisy
ust. 3–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. 1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste
błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.
3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na
obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych
osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego,
wykreśla je z urzędu.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów złożonych do
repozytorium dokumentów finansowych. W przypadku wykreślenia wpisów, o
których mowa w art. 40 pkt 2–5a, albo w przypadku stwierdzenia
niedopuszczalności złożenia dokumentów do repozytorium dokumentów
finansowych sąd rejestrowy jednocześnie usuwa dokumenty stanowiące ich
podstawę z repozytorium dokumentów finansowych.

Art. 13. 1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. (uchylony)

Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie
może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane,
które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt
nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu
do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia
podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby
trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.
2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak
osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany
do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.
3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do
których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie
ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 16. Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się
nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej
staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.

Art. 17. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub
bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej
działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał
wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie
wpisu.

Art. 18. 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały
obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych
podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że
szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub
osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
2. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa,
odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby
odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis
szczególny przewiduje wpis z urzędu.
2. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu
udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca
bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również
opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących
wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.
2b. Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo
wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu
art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis
art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy
wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.
4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony
w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek
ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego
wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że
zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.
5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób
i miejsca udostępniania urzędowych formularzy. Formularze te powinny
odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać
niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków
niedostosowania wniosku do tych wymagań.
7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia
wniosku o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy
wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz
składania innych wniosków przez te spółki, mając na względzie potrzebę ułatwienia
rejestracji spółek, zapewnienia sprawności postępowania, a także konieczność
zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.

Art. 19a. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
2a. (uchylony)
3. (uchylony)
3a. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru,
likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące
zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia
oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest
podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa
do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z
posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.
5a. Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza
obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w
Rzeczypospolitej Polskiej.
5b. Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5,
lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi
rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia
dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a.
Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do
akt rejestrowych.
5c. Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.
5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę
obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę
członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku
gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy
do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby
prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić
sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a–5c stosuje się
odpowiednio.
6. Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40
pkt 7 nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym. Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się
wnioskodawcy.

Art. 19b. Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa
w art. 49a ust. 1, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie
wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że
zgłaszają je do Rejestru.

Art. 19c. 1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu
obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz
w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2,
zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca
zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2278).
2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca
we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest
właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 19d. 1. Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego
wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje
we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.
2. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w
Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie
przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z
Repozytorium i dołączany do wniosku. (wejdzie w życie z
dn. 1.03.2021 r.)

Art. 19e. 1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra
Sprawiedliwości.
2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer
PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub
łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk,
zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.
3. Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak
również dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy,
można dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.
3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik
zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców
Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja
1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193 oraz
z 2019 r. poz. 730) i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730), o ile w systemie tym
ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W
takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na
udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3b. Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę
bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz
podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumenty, o których mowa w art.
69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także
sporządzone do dnia 30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art.
69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane
w sposób określony w ust. 3a.
4. W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych
w Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium.
5. (uchylony)
6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia
dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej
weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1,
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o
wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2–5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.
7a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie uchwały
bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz
podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w
art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także
sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa
w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby
wymienione w ust. 2 albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego
adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym.
7b. W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega automatycznej
weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie
statusu zgłaszającego jako adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego.
W przypadku negatywnej weryfikacji statusu, przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a
stosuje się odpowiednio.
8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7.
9. Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane w systemie
teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6
Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w
postępowaniu rejestrowym.
10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze
zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do
zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz
konieczność zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do
zgłoszenia.

Art. 20. 1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego
niezwłocznie po jego wydaniu.
1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega
również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu
z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników
i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.
1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany,
z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są
przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego
Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru nie podlega
opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
1e. (uchylony)
1f. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym
zgłoszeń, o których mowa w art. 19e ust. 1 i 8, wpis polega na automatycznym
zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40
pkt 2–5a i 7.
1g. Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych
sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych
Podatkowych.
1h. Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu
upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu
przedsiębiorcy zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w
Rejestrze po przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu
integracji rejestrów.
1i. Wpisy, o których mowa w ust. 1f i 1h, nie podlegają opłacie za ogłoszenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub
wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji
Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po
uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2a. Wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 1–3, następują po uprawomocnieniu
się postanowienia w przedmiocie wpisu.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się
z urzędu. Wpis ten nie podlega ogłoszeniu.
4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.
Art. 20a. 1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż
w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy
rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.
3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga
wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być
rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie
uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie
wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia
rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Art. 20b. W przypadku gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji,
udzielonej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, sąd
wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji
albo, gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności
karnej, że zamiar koncentracji nie podlegał obowiązkowi zgłoszenia.

Art. 20c. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania
działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 20d. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od
dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym
po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Art. 21. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki,
komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy
o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu.
Jednocześnie powinni wskazać aktualne dane niezbędne dla dokonania wpisu
w Rejestrze.
2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Art. 21a. Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego
Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1) w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505)
– informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;
2) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5
i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej – informacje o orzeczonych środkach karnych
określonych w art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135);
3) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako
członkowie organu zarządzającego lub organu kontroli lub nadzoru
organizacji pożytku publicznego – informacje o skazaniach za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako
członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe.

Art. 21b. Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego
rejestru osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, w
odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek
handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń
w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach
dokonanych na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 912) w odniesieniu do osób
wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych,
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń
w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (wejdzie w życie z dn. 1.07.2021 r.)

Art. 21d. Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem
systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o:
1) otwarciu i zakończeniu likwidacji;
2) ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego;
3) wykreśleniu;
4) połączeniu transgranicznym.

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 22a. 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania
działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:
1) nazwę lub firmę;
2) numer podmiotu w Rejestrze;
3) NIP;
4) siedzibę i adres przedsiębiorcy;
5) datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
6) datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Art. 23. 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są
zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru
w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe.
W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z
rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Art. 24. 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub
dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo
upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia –
wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.
1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie
posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu
zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając
odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego
organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego
składzie zostały usunięte.
1b. Wezwań w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 1a (postępowania
przymuszające), sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń
niepieniężnych. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1b.
3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, o którym
mowa w ust. 1, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie
doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których
złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od tego postępowania
przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od
wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia
i nie podlega zaskarżeniu.
4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności
sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku.
5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego
umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie
wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób
umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.
6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy
może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem
rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli
dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach
rejestrowych, a dane te są istotne.

Art. 25. Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24,
osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków
określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów,
orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Art. 25a. 1. Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie
podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego, w przypadku gdy:
1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie
upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie
materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego;
2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie
upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub
jego umorzeniu;
4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań
finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych
obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
2. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot
ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Art. 25b. 1. Sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru
o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność
i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie
sądu.
2. Sąd rejestrowy ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu
wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
W przypadku braku organu uprawnionego do reprezentacji lub aktualnego adresu
podmiotu wpisanego do Rejestru ogłoszenie zastępuje zawiadomienie o wszczęciu
postępowania.
3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego
do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zawiera:
1) nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę)
podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres
siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;
2) wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania
okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia;
3) pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie
posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd
rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
4. W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz
podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd rejestrowy może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia także w dzienniku lub
czasopiśmie oraz podać je do publicznej wiadomości w inny sposób, taki jaki uzna
za odpowiedni.
5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego
do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zamieszczane w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie podlega opłacie.

Art. 25c. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do
Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy może
zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany
do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, do
organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub
innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych.

Art. 25d. 1. W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu
o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie
z Rejestru.
2. Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym
do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia
o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego
do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku
ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności
uzasadnione interesem wierzyciela.
4. Sąd rejestrowy ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu
podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, nie podlega opłacie.

Art. 25e. 1. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie
pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę
wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ,
z chwilą wykreślenia z Rejestru.
2. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za
zobowiązania podmiotu wykreślonego z Rejestru.
3. Wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału
w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, gdy reprezentują łącznie
co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali
zaspokojeni lub zabezpieczeni.
4. Roszczenia wierzycieli oraz osób, o których mowa w ust. 3, wygasają,
jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili
nabycia mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb
Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi
wykreślonemu z Rejestru, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, jeżeli
wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili
nabycia mienia przez Skarb Państwa.
5. W postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Skarbowi
Państwa nie stosuje się przepisu art. 1060 Kodeksu postępowania cywilnego. Skarb
Państwa może uczestniczyć w podziale sumy uzyskanej z egzekucji wszczętej na
rzecz innego wierzyciela, jeżeli wierzytelność Skarbu Państwa jest stwierdzona tytułem egzekucyjnym, tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej albo była zabezpieczona hipoteką albo zastawem
rejestrowym lub skarbowym. Wierzytelność, która była zabezpieczona hipoteką
albo zastawem rejestrowym lub skarbowym podlega zaspokojeniu w kolejności
przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego albo
w art. 115 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).
6. Jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko podmiotowi
wykreślonemu z Rejestru, sąd na wniosek wierzyciela nadaje klauzulę
wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa. Przepis art. 792 Kodeksu
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
7. Wierzyciel, któremu przysługuje należność podlegająca egzekucji
administracyjnej, w tym Skarb Państwa, wystawia tytuł wykonawczy przeciwko
Skarbowi Państwa. Jeżeli tytuł wykonawczy został wystawiony przeciwko
podmiotowi wykreślonemu z Rejestru, wierzyciel wystawia nowy tytuł
wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa i kieruje go do organu egzekucyjnego
bez potrzeby dołączania dokumentu wykazującego przejście dochodzonego
obowiązku na następcę prawnego. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko
Skarbowi Państwa stanowi podstawę do kontynuowania postępowania
egzekucyjnego wszczętego wobec podmiotu wykreślonego z Rejestru, a dokonane
czynności egzekucyjne pozostają w mocy.
8. W przypadku gdy podmiotem wykreślonym z Rejestru jest spółdzielnia
mieszkaniowa z chwilą nabycia przez Skarb Państwa jej mienia spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu
podlegające przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1182), a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się
w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
9. Na wniosek osoby, która na podstawie ust. 8, nabyła odrębną własność
lokalu albo własność domu jednorodzinnego, lub innej osoby mającej w tym interes
prawny, sąd stwierdza nabycie tego prawa w postępowaniu nieprocesowym.
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia prawa odrębnej własności lokalu ustala
wielkość udziału właściciela w nieruchomości wspólnej zgodnie z uchwałą zarządu
spółdzielni mieszkaniowej, o której mowa w art. 42 ust. 2–5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i
1230 oraz z 2019 r. poz. 1309), a w przypadku jej braku – zgodnie z art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz.
737 i 1309).
10. Nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania
wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce
położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości,
której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa. Jeżeli nie ma praw
obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły, ani nie zostało
wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń określonych
w ust. 3 lub 4, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa
użytkowania wieczystego z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie starosty o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających
użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych
w ust. 3 lub 4. Użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się
wpisu o wykreśleniu.
11. W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, o których mowa
w ust. 2, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem Skarb
Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu,
o którym mowa w ust. 1.
12. Jeżeli umowa lub statut osoby prawnej określa przeznaczenie majątku
pozostałego po jej likwidacji, a przepisy szczególne przewidują taką możliwość,
starosta właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej przekazuje mienie nabyte
przez Skarb Państwa na określony cel w terminie roku od ujawnienia się tego
majątku.

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. 1. Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać
w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do
oznaczonych osób i organów, następujące dane:
1) firmę lub nazwę;
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
3) siedzibę i adres;
4) NIP;
5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe
podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym
w przepisach szczególnych.
3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd
rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć
grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.
4. Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5000 złotych.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli
skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Art. 35. Ilekroć do Rejestru wpisuje się:
1) osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany
w systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz
numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku
przekształcenia – NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest
zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;
3) siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo,
powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym
rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.

Art. 35a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz
szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność
zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia
ich przejrzystości.

Art. 36. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących
podmiotów:
1) (uchylony)
2) spółek jawnych;
2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;
7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;
8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;
10) instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz;
11) (uchylony)
12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają
obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
17) instytucji gospodarki budżetowej.

Art. 37. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do
rejestru przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego
podmiotu w sześciu działach tego rejestru.

Art. 38. W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące
dane:
1) dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały –
także ich siedziby i adresy,
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,
f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został
w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia
innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie
powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru.
Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został
w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym
rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz
numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie
z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,
h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
1a) w przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres
poczty elektronicznej;
2) (uchylony)
2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego
zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej,
wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki
komandytowo-akcyjnej – informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim,
zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności
majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do
czynności prawnych, o ile takie istnieje;
3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie
lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został
utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;
4) w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35;
b) (uchylona)
4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy,
formy prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji
członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,
b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego
zgrupowania interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi
i inne zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do
zgrupowania;
5) w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona)
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95
§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych –
zaznaczenie tej okoliczności;
6) w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona)
c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który
komandytariuszem,
d) wysokość sumy komandytowej,
e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej
części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie
z art. 35,
b) (uchylona)
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne
– zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych
w zamian za nie akcji,
g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę
o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady
niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości
objętych w zamian za nie udziałów,
b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie
lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość
posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,
d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika – wzmiankę, że jest on
jedynym wspólnikiem spółki,
e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma,
f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,
g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
9) w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej
okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie
akcji,
b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę,
czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym
akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,
h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego
oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym
akcjonariuszem spółki,
i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę
o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej
okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie
akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz
wzmiankę, czy zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji
warrantów subskrypcyjnych,
d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie
dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki –
oznaczenie tego pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym
akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki
niewynikających z akcji – zaznaczenie tych okoliczności,
i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza – jego
oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym
akcjonariuszem spółki europejskiej,
j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do
udziału w zysku;
9b) w przypadku spółdzielni europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość
nominalną udziałów,
b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej
okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie
udziałów; nie dotyczy to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni
europejskiej – oznaczenie tego pisma,
d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski;
11) w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz – organ nadzorujący;
12) (uchylony)
13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – oznaczenie
terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu
ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału
zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania towarzystwa za
małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym
ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
13a) w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej – oznaczenie
terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu
ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy
organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na
podstawie wpisu do rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny
przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem
organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym – określenie prawa państwa
właściwego dla przedsiębiorcy,
e) informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o
otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości,
zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu tego
przedsiębiorcy;
15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:
a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego
zakładu reasekuracji wraz z określeniem jego formy
organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego
zakładu reasekuracji,
c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład
reasekuracji istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do
rejestru – rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń
albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru
oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład
reasekuracji nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – określenie prawa państwa właściwego dla
zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji.

Art. 39. W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące
dane:
1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób
wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,
a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu –
wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także
sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców
zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń
oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te
podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych
zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio
z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;
1a) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
i osób fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących
osobami prawnymi;
2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do
przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń
i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem
odmienności struktury ich organów;
3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
3a) dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 pkt 8, 9
i 10, i zakresu ich pełnomocnictwa;
4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do
reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego
oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do
reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności
głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału
zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do reprezentacji
zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego
oddziału;
5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny
przewiduje zawieszenie członka organu;
6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady
administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej
oraz sposobu i zakresu reprezentacji;
7) oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej,
a w przypadku wyboru przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego
– oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład.

Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące
dane:
1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie
więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności
na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców
zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń
oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot
działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;
2) wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego;
3) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało
obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o
rachunkowości;
4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy
kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;
5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy
o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;
5a) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji
publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz
administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego
złożenia do sądu rejestrowego;
6) (uchylony)
7) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania
finansowego;
8) informację o dniu kończącym rok obrotowy.

Art. 41. W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące
dane:
1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność
nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę
wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do
wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została
uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia
egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania
kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł
wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony
w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku
wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel
wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność
wynikająca z zobowiązania solidarnego;
4) informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu
w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu
restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym lub
zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni
funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania
sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także
o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 912);
5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej
przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy
wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 41a. W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 pkt 1–3, łączna
wysokość należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego
postępowania nie może być niższa niż 2000 zł.

Art. 42. Dane wymienione w art. 41 nie są objęte domniemaniem określonym
w art. 17 ust. 1, a wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 43. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę
o powołaniu i odwołaniu kuratora.

Art. 44. 1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące
dane:
1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu
i zarządu komisarycznego;
1a) informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;
2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz
zarządcy komisarycznego;
2a) dane o osobie administratora, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730);
2b) dane o osobach pełnomocników, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;
4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu
podmiotu w inny sposób;
4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej;
5) informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu
upadłości, o ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie
zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy
zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania
restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo
upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika
albo upadłego);
6) dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
i spółdzielni europejskiej – wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby,
a w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby – informację o
państwie, do którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano
podmiot.
1a. Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy
zagranicznego sąd rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia tej informacji przez tego przedsiębiorcę, chyba że informacja ta została
zamieszczona w Rejestrze na podstawie art. 20 ust. 1h.
2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych
oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów
i odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów
ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji.

Art. 45. 1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa
w art. 38 pkt 1 lit. a, dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” oraz
wpisów w dziale 5 i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5,
dokonuje się z urzędu.
1a. Po ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania sanacyjnego,
w dziale 2 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpisy, o których mowa
w art. 39 pkt 3.
1b. Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia że wkłady
pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników
w całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się
wpis, o którym mowa w art. 38 pkt 8 lit. f.
1c. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wykreślenia wpisów w
dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 pkt 1 i 3, oraz wpisów
w dziale 6 rejestru przedsiębiorców o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o
którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, i danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem
reprezentacji i zarządcy komisarycznego, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2,
dokonuje się z urzędu.
2. (uchylony)
3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 pkt
1, 2 i 3, dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których
mowa w art. 41 pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia
tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 pkt 4
dokonuje się z urzędu.
4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.
4a. Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wpisu w dziale 5 rejestru
przedsiębiorców o odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43, oraz wpisów w
dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1a, 2a i 2b,
dokonuje się z urzędu.
4b. Wpisów w dziale 6 informacji o rozwiązaniu podmiotu bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 25d ust. 1,
dokonuje się z urzędu.
5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia,
łączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie
podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje
z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, łączenia lub podziału
zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego
przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do
Rejestru. Zdania drugiego nie stosuje się do połączeń transgranicznych.
5a. Po zamieszczeniu w Rejestrze informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy
zagranicznego na podstawie art. 20 ust. 1h, z przyczyn skutkujących wykreśleniem
jego oddziału, sąd rejestrowy niezwłocznie wydaje z urzędu postanowienie o
wykreśleniu z Rejestru oddziału tego przedsiębiorcy.
6. Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób
wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek
handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.
7. Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy
spółki cywilnej, składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach
umowy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do
akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy.
8. Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego
podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego
przedsiębiorstwa.

Art. 45a. Postanowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41
pkt 4, art. 43, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 45 ust. 1 w zakresie dodania do firmy
oznaczenia „w upadłości” oraz ust. 1a i 1b, nie wymagają doręczenia i nie podlegają
zaskarżeniu.

Art. 46. 1. Dane, o których mowa w art. 41, mogą być wykreślone
w przypadku, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja
administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem
sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być
stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub
oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
2. Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców są wykreślane
automatycznie po upływie 7 lat od dnia ich dokonania.
3. Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu.

Art. 47. 1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu
do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione
w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki akcyjne i spółki
komandytowo-akcyjne – również adres strony internetowej, o której mowa
w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych
przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których
mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych.

Art. 47a. 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki
komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii
Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do
prowadzonych dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1,
sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
4. W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi
informacjami, jak też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych
w języku polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń
dobrowolnych nie może stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą
powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że spółka udowodni, że osoba
trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku polskim.

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. 1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje
oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi
wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie
z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi
ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 49a. 1. Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają,
z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po
spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 lub art. 21 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2019 r. poz. 688).
2. Z wpisem, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże się nabycie osobowości
prawnej przez taką organizację, a w dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ujawnia się informację, że organizacja pożytku publicznego nie posiada osobowości prawnej.

Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1,
podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru
przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.

Art. 51. (uchylony).

Art. 52. 1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji
pracodawców i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje
się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany
organ reprezentacji.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w dziale 1 wpisuje się organ sprawujący nadzór.
4a. Przy rejestracji stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia
stowarzyszenia zwykłego, w dziale 1 rejestru wpisuje się informację o sposobie
powstania podmiotu, poprzedniej nazwie, nazwie ewidencji oraz organie ją
prowadzącym, a także numerze w ewidencji, jeżeli został nadany.
5. Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku
publicznego wpisuje się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale
3 określenie przedmiotu jego działalności statutowej, z wyodrębnieniem
działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Art. 53. Przy rejestracji samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w dziale 1 wpisuje się oznaczenie podmiotu tworzącego, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, a w dziale 2 – nazwisko i imiona kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego kwalifikacje oraz
skład rady społecznej, jeżeli jest powołana.

Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym
mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje
wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich
upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie
oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową
lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej
od kosztów egzekucyjnych;
1a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich
upadłość;
2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za
zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce
komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie
jej upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną
przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż
z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka
rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania
cywilnego.

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. 1. W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się
następujące dane:
1) oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35;
2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania
o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili
wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086
§ 4 Kodeksu postępowania cywilnego – oznaczenie tytułu wykonawczego
i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności – w przypadku wierzytelności
pieniężnych lub opis wierzytelności – w przypadku wierzytelności
niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu
w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu
z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania
solidarnego;
3) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na
wniosek.
2. Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub
więcej razy, dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku
każdego wpisu.

Art. 58. Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają
obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 59. 1. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników
niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego
podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.
1a. Wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych mogą być również
wykreślone z urzędu lub na wniosek, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie
sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru
należność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika.
Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub
zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
2. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono
orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru
dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę
wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.
2a. Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono,
jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
3. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.

Art. 60. 1. Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane
automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy osób, które zostały
pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta
lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, są automatycznie wykreślane po upływie
10 lat od ich dokonania, a jeżeli w orzeczeniu sądu upadłościowego został
oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika
po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
2. (uchylony)

Art. 61. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się art. 6;
2) skreśla się art. 10;
3) skreśla się dział II „Rejestr handlowy”;
4) art. 38 otrzymuje brzmienie:
Art. 38. Sąd rejestrowy powinien z urzędu czuwać nad należytym przestrzeganiem przepisów o firmie oraz nad tym, aby firmy używano w obrocie w brzmieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami. W tym celu ma prawo nakładać grzywny. Grzywna nie może być wyższa niż pięć tysięcy złotych i może być powtarzana. Pokrzywdzeni przez bezprawne używanie firmy mają prawo zgłaszać wnioski w sądzie rejestrowym i odwoływać się do jego postanowień.”;
5) w art. 79 skreśla się § 1 i 3;
6) skreśla się art. 80;
7) w art. 112 w pkt 6 wyrazy „wyrok sądowy” zastępuje się wyrazami „orzeczenie sądowe”;
8) w art. 129 skreśla się § 1-3;
9) w art. 146 skreśla się § 2;
10) art. 147 otrzymuje brzmienie:
Art. 147. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do oznaczonej pieniężnie wysokości (suma komandytowa).”;
11) skreśla się art. 166;
12) skreśla się art. 168 i 169;
13) skreśla się art. 173;
14) w art. 254: a) skreśla się § 4, b) w § 6 skreśla się wyrazy „i 173”;
15) w art. 263 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:”;
16) w art. 264 w § 2 skreśla się wyrazy „albo wreszcie z urzędu (art. 173)”;
17) skreśla się art. 267;
18) w art. 270 w § 1 skreśla się zdanie trzecie;
19) w art. 306 w § 4 wyrazy „w art. 17” zastępuje się wyrazami „w art. 38”;
20) skreśla się art. 330;
21) w art. 332 skreśla się § 1;
22) skreśla się art. 333;
23) skreśla się art. 337;
24) w art. 431: a) skreśla się § 3, b) w § 5 skreśla się wyrazy „i 337”;
25) skreśla się art. 448;
26) w art. 490 w § 4 wyrazy „w art. 17” zastępuje się wyrazami „w art. 38”;
27) użyte w art. 35 w § 1, w art. 36 w § 2, w art. 65 w § 1, w art. 75 w § 2, w art. 79 w § 2, w art. 139 w § 1, w art. 146 w § 1, w art. 150, w art. 160 w pkt 4, w art. 165, w art. 254 w § 3, w art. 258 w § 1, w art. 261 w § 1, w art. 277 w § 1, w art. 285 w § 1, w art. 289 w § 2, w art. 329, w art. 332 w § 2, w art. 398 w § 2, w art. 431 w § 2, w art. 439 w § 1, w art. 443 w § 1, w art. 460 w § 1, w art. 465 w § 1, w art. 469 w § 2, w art. 495 w § 1 oraz w art. 496 w § 1 w różnych przypadkach wyrazy „rejestr handlowy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”;
28) użyty w art. 151, w art. 176 w § 1, w art. 285 w § 2, w art. 339 w § 1 w pkt 2, w art. 465 w § 2, w art. 493 w zdaniu wstępnym oraz w art. 495 w § 2 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 62. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 503, z 1945 r. Nr 40, poz. 224, z 1946 r. Nr 31, poz. 197 i Nr 60, poz. 329, z 1947 r. Nr 5, poz. 20, z 1961 r. Nr 58, poz. 319 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) skreśla się art. LVII-LXIV.

Art. 63. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643 i Nr 117, poz. 752) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4792 w § 2 wyraz „ewidencji” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;
2) po dziale V księgi drugiej części pierwszej dodaje się dział VI w brzmieniu:
„Dział VI
Postępowanie rejestrowe
Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych). § 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Art. 6942. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).
Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot, którego dotyczy obowiązek wpisu, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 2. Wniosek o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa.
Art. 6944. § 1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu. § 2. Obowiązek złożenia wzoru podpisów istnieje także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. § 3. Wzory podpisów mogą być złożone również przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu. § 4. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
Art. 6945. Do wniosku o wpis, który dotyczy zmiany umowy spółki lub statutu spółki albo innych osób prawnych, należy dołączyć także jednolity tekst umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
Art. 6946. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia. § 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. § 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osób.
Art. 6947. Postanowienia co do istoty sprawy doręcza się wnioskodawcy. Innym uczestnikom postępowania doręcza się je tylko wtedy, gdy bezpośrednio dotyczą ich praw i nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia.
Art. 6948. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia. § 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które zostało wydane z urzędu.
Art. 6949. § 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. § 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponosi wnioskodawca, chyba że wniosek jego został uwzględniony w całości lub w istotnej części.”;
3) skreśla się art. 918;
4) w art. 9201 w § 1 wyrazy „Przepisy art. 913-920” zastępuje się wyrazami „Przepisy art. 913-917, 919 i 920”.

Art. 64. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 106, poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 14. Przedsiębiorstwo państwowe podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;
2) skreśla się art. 15;
3) art. 17 otrzymuje brzmienie:
Art. 17. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» dane nie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie mienia tego przedsiębiorstwa.”;
4) w art. 65 w ust. 3 wyrazy „do rejestru przedsiębiorstw” zastępuje się wyrazami „do Krajowego Rejestru Sądowego”;
5) użyte w art. 4 w ust. 1 i 2, w art. 51 w ust. 3 oraz w art. 55 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „rejestr przedsiębiorstw państwowych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”;
6) użyty w art. 16 i w art. 18a w ust. 1 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 65. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591) art. 17 otrzymuje brzmienie:
Art. 17. Przedsiębiorstwo działające na podstawie niniejszej ustawy podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 66. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 111, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 7. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;
2) skreśla się art. 8 i 8a;
3) skreśla się art. 10;
4) skreśla się art. 12;
5) w art. 12a w § 2 skreśla się zdanie drugie;
6) skreśla się art. 13;
7) w art. 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”;
8) art. 110 otrzymuje brzmienie:
Art. 110. Zarząd spółdzielni powstającej jest obowiązany w terminie czternastu dni od dnia jego wyboru wystąpić z wnioskiem o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd spółdzielni dotychczasowej - z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o jej podziale. Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio.”;
9) w art. 240 w § 4 w zdaniu wstępnym wyrazy „rejestru sądowego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;
10) użyty w art. 11 w § 1, w art. 12a w § 3, w art. 99, w art. 102 w § 2 i 3, w art. 113 w § 2, w art. 114 w § 2, w art. 115, w art. 116 w § 2, w art. 119 w § 2, dwukrotnie w art. 120, w art. 122 w pkt 1, dwukrotnie w art. 126 w § 3, w art. 127, w art. 128 w § 1 i 2, w art. 133 oraz w art. 136 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 67. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej «rejestrem». ” ;
2) skreśla się rozdział 9 „Organy rejestrowe organizacji rolników”.

Art. 68. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 7. 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;
2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postępowanie w sprawach o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.”;
3) w art. 9 użyty w § 1 dwukrotnie oraz w § 2 i 3 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;
4) w art. 11 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 69. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751 i Nr 117, poz. 752 i 753) w art. 271 skreśla się wyrazy „rejestru przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, organizacji społeczno-zawodowych rolników i innych”.

Art. 70. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469 i Nr 104, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wspólne jednostki badawczo-rozwojowe tworzy się w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu handlowego i rejestruje się zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym; w sprawach nie uregulowanych w przepisach Kodeksu handlowego i o Krajowym Rejestrze Sądowym do tych jednostek stosuje się przepisy niniejszej ustawy.”;
2) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykreślenie jednostki badawczo-rozwojowej z Krajowego Rejestru Sądowego następuje z urzędu z chwilą wpisania do tego rejestru przedsiębiorstwa państwowego powstałego w wyniku przekształcenia tej jednostki.”,
b) w ust. 3 wyrazy „z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;
3) użyte w art. 9 w ust. 2 i w art. 10 w ust. 4 wyrazy „z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;
4) art. 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 12. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Jednostka badawczo-rozwojowa uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Art. 19. 1. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 73. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.”,
b) skreśla się ust. 2-4;
2) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,
b) skreśla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.”;
3) skreśla się art. 18 i 19;
4) w art. 37 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „z rejestru stowarzyszeń” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;
5) w art. 43 w pkt 1 wyrazy „art. 17-20” zastępuje się wyrazami „art. 17, art. 20”.

Art. 74. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i Nr 21, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Związek zawodowy rolników indywidualnych podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Związek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej «rejestrem»”.
2) skreśla się art. 7;
3) w art. 9 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do spraw, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym że sąd orzeka w tych sprawach po przeprowadzeniu rozprawy.”

Art. 75. W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175 i Nr 41, poz. 229 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88) skreśla się art. 3.

Art. 76. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 194) art. 9 otrzymuje brzmienie:
Art. 9. 1. Organizacje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 77. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 8 otrzymuje brzmienie:
Art. 8. 1. Izby gospodarcze podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Izby gospodarcze uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;
2) skreśla się art. 9 i 10;
3) w art. 11 w ust. 4 wyrazy „art. 8-10” zastępuje się wyrazami „art. 8”;
4) w art. 121 w ust. 5 wyrazy „do rejestru izb gospodarczych” zastępuje się wyrazami „do Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 78. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542) w art. 3 skreśla się pkt 21.

Art. 79. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 107, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 12: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Towarzystwo podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,
b) skreśla się ust. 4 i 5;
2) w art. 27 w ust. 2 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;
3) użyte w art. 37m w pkt 2, w art. 39a w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 41 w ust. 2 wyrazy „rejestru handlowego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 80. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554 i Nr 96, poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 14. 1. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej «rejestrem». 2. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc. 3. Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.”;
2) w art. 15 skreśla się ust. 2;
3) w art. 17 skreśla się ust. 3;
4) w art. 18 skreśla się ust. 3 i 4;
5) w art. 36: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku zawodowego z rejestru. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.”,
b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „związków zawodowych”.

Art. 81. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 i z 1996 r. Nr 34, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:
Art. 9. 1. Związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc.”;
2) w art. 11 skreśla się ust. 3;
3) w art. 12: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”, b) skreśla się ust. 3;
4) w art. 13 skreśla się ust. 3;
5) w art. 14: a) skreśla się pkt 2, b) w pkt 3 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;
6) w art. 19: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku pracodawców z Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.”,
b) w ust. 5 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 82. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i z 1997 r. Nr 104, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 52 otrzymuje brzmienie:
Art. 52. 1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;
2) w art. 60 w ust. 5 wyrazy „z rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 83. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2: a) w pkt 9 wyrazy „podmiotem gospodarczym” zastępuje się wyrazami „podmiotem gospodarki narodowej”, b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) podmiot gospodarki narodowej - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,”;
2) w art. 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej”;
3) w art. 29 w ust. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej”;
4) w art. 30 w zdaniu wstępnym wyrazy „Podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej” zastępuje się wyrazami „Podmioty gospodarki narodowej”;
5) w art. 38 w ust. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą”;
6) w art. 42: a) w ust. 1:
- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i jednostkach wyodrębnionych tych podmiotów”,
- skreśla się pkt 2,
- w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:
„8) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i pkt 4-7.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podmioty określone w ust. 2 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wraz z wypisem (wyciągiem, zaświadczeniem) potwierdzającym ich powstanie lub podjęcie działalności, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. ” ,
d) skreśla się ust. 5, e) skreśla się ust. 8;
7) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. ” ;
8) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych według standardów klasyfikacyjnych.”;
9) w art. 45 w ust. 1 po wyrazach „pkt 1-6” dodaje się wyrazy „(z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności) oraz numeru identyfikacyjnego”;
10) art. 46 otrzymuje brzmienie:
Art. 46. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, sposób i metodologię prowadzenia rejestru podmiotów. 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”;
11) skreśla się art. 63 i 64;
12) użyte w art. 2 w pkt 4 i 6 oraz w art. 5 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy, inna osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „podmiot gospodarki narodowej”.

Art. 84. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stowarzyszenie kultury fizycznej oraz związek sportowy podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”,
b) skreśla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stowarzyszenie kultury fizycznej oraz związek sportowy uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,
d) skreśla się ust. 4, e) skreśla się ust. 6;
2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 85. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21 wyrazy „przedmiotów obciążonych zastawem rejestrowym” zastępuje się wyrazami „przedmiotu zastawu rejestrowego”;
2) w art. 22 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „rzeczy” dodaje się przecinek i wyrazy „wierzytelności i prawa”;
3) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym ulega zaspokojeniu do wysokości wartości przedmiotu zastawu rejestrowego przejętego na własność przez zastawnika. Jeżeli wartość przedmiotu zastawu rejestrowego przewyższa wysokość wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, zastawnik jest zobowiązany do uiszczenia kwoty nadwyżki w terminie 14 dni od dnia przejęcia.”;
4) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego, o której mowa w ust. 1, ma takie same skutki, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. ” ;
5) w art. 26 po wyrazach „może żądać” dodaje się wyrazy „od dłużnika, nawet jeżeli nie jest on zastawcą”;
6) art. 28 otrzymuje brzmienie:
Art. 28. Jeżeli zastawnikiem jest bank zagraniczny, jego wierzytelność może być zaspokojona w walutach obcych, jeżeli przewiduje to umowa zastawnicza. Zaspokojenie następuje za pośrednictwem banku, który na podstawie odrębnych przepisów jest upoważniony do skupu i sprzedaży walut obcych, wskazanego przez zastawnika.”;
7) w art. 37 w ust. 2 po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „zastawcy i”;
8) w art. 39 w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „lub nieprawidłowo wypełniony albo nie opłacony”;
9) w art. 40 w ust. 2 skreśla się wyrazy „zmianę oraz”;
10) w art. 41: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do tego rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Jednak wykreślenie zastawu rejestrowego następuje po uprawomocnieniu się postanowienia.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów przysługuje apelacja.”;
11) w art. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 53 otrzymuje brzmienie:
«Art. 53. Księgi banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez te banki i opatrzone ich pieczęcią oraz wszelkie w ten sam sposób wystawione oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności bądź stwierdzające udzielenie kredytu, jego wysokość i warunki spłaty mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych, w szczególności wpisu hipoteki umownej oraz rejestrach publicznych.»”;
12) w art. 50: a) w ust. 1 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”, b) w ust. 2 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”.

Art. 86. Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym
rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych,
stowarzyszeń, fundacji, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.

Art. 87. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 88. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych
ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem:
1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzą
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) przepisów art. 85, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Wyszukiwarka