Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Wejscie w życie: 1 marca 20156
Ostatnia Zmiana: 4 września 2020
Ustawa o dowodach osobistych
Art. 2. 1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:
1) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – poświadczenie elektroniczne służące
do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego,
potwierdzające dane tego posiadacza;
2) certyfikat podpisu osobistego – poświadczenie elektroniczne, które
przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza
dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;
3) certyfikat potwierdzenia obecności – poświadczenie elektroniczne, które
posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności
w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza;
4) data wydania dowodu osobistego – datę personalizacji dowodu osobistego;
5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi – ogół dokumentów w postaci
papierowej lub w postaci elektronicznej sporządzonych w związku
z wydawaniem dowodu osobistego zarówno przez wnioskodawców, jak i przez
organy administracji publicznej, przechowywanych w siedzibie organu gminy;
6) numer CAN – numer dostępowy zamieszczony w postaci cyfr na awersie
i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, którego
podanie jest wymagane w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart,
połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub
systemem teleinformatycznym;
7) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego
posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego oraz
wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 13, do warstwy
elektronicznej blankietu dowodu osobistego;
8) podmioty publiczne – podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) lub podmioty
sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);
9) podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu
art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu
podpisu osobistego;
10) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane
potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;
11) uszkodzenie dowodu osobistego – naruszenie warstwy graficznej lub warstwy
elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub
utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z warstwy
elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;
12) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym
przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub
innego zdarzenia losowego;
13) wydanie dowodu osobistego – czynności materialno-techniczne organu gminy
mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub
uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
Art. 12. Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:
1) dane dotyczące osoby:
a) nazwisko,
b) imię (imiona),
c) nazwisko rodowe,
d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia,
f) płeć,
g) wizerunek twarzy,
h) numer PESEL,
i) obywatelstwo;
2) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę wydania,
c) datę ważności,
d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
e) numer CAN.

Art. 12a. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci
elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;
2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi
identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie
tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia
– zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego
podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz
dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego
skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi
kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego.

Art. 12b. 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu
podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu
osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
2. Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu
gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
3. Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego
może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji
i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego
może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy
odbiorze dowodu osobistego.
5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może
dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej
czynności.

Art. 12c. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed
nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.
2. Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że
zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.

Art. 12d. 1. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do
podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem
osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony
wyrażą na to zgodę.

Art. 12e. 1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera:
1) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
2) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług;
3) informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych;
4) imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu
osobistego;
5) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu;
6) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające
w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację
ważności certyfikatu.
2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa
w ust. 1, oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego.
3. Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1,
z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12f. 1. Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego,
certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności
jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 12g.
2. W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła
18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data
ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.

Art. 12g. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy
elektronicznej dowodu osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a
ust. 1 pkt 24, przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz
może określić czas, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające
w warstwie elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24.
2. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich
posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych
samych cechach zabezpieczeń.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia
certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego może
przedłużyć ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data
wymiany określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż
data ważności dowodu osobistego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do
przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach,
o których mowa w ust. 1 i 3.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację
o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty
zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane dowody
osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których mowa
w art. 12a ust. 1 pkt 24. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów
osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również
daty wydania tych dowodów osobistych.

Art. 12h. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty,
o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.

Art. 12i. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę
świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
2. Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne
i organizacyjne rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia,
wydawania i używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24.
3. Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy
elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której
mowa w ust. 1.

Art. 12j. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
2) sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24,
3) sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie
certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,
4) sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów,
o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24,
5) wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których
mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24,
6) wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia
certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24
– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów
osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz
uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24.
Art. 30. 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy,
w którym został złożony wniosek.
1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego
posiadacz, organ gminy:
1) zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających
wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację
elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz
2) przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod
umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz
certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych
danych osobom z dysfunkcjami wzroku.
1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu
osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod
w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru
tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
wymaga obecności tej osoby.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta:
1) nie ukończyła 5. roku życia albo
2) nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu
wniosku w siedzibie organu gminy.
4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;
2) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie
organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu
choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która
powstała po dniu złożenia tego wniosku. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, posiadacz dowodu osobistego
ustala kody umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego
oraz odbiera kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego.
6. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu
osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu
osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać
przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu
osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone
jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
Art. 32. 1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy
fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub
wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych
przepisów niniejszej ustawy.
2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji
administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni
od daty jego złożenia.

Art. 32a. 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz
dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo
utracił kontrolę nad dokumentem.
2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik
legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza
dowodu osobistego:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL.

Art. 32b. 1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się:
1) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która
dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również
podpisem osobistym;
2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego
w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu
własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.
2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, wydaje się
zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
3. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, w formie
dokumentu elektronicznego, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na
żądanie.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie.

Art. 32c. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia
dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych
certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy
prawa.

Art. 32d. Certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24, zamieszczone
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawiesza i cofa to zawieszenie minister
właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 32e. Przepisów art. 32a–32d nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu
podpisu elektronicznego.

Art. 32f. Zawieszenie certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24,
powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Art. 32g. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie
zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje
skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na
ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.
Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności
dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy
organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do
wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 24;
4b) żądania wymiany dowodu osobistego:
a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu
podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu
osobistego;
4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu
osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został
zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
5) przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez
osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
5a) przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego organowi gminy
potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń
zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych
osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu
osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie
z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie
danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu
osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
6) (uchylony)
7) (uchylony)
2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 24 i 5a.
3. (uchylony)
Art. 47. 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został
utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej
gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu
elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie
gminy, który wydał dowód osobisty.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi
Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą
poczty lub telefaksu.
3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi
elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po
uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może
dokonać posiadacz dowodu osobistego.
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu
osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego
ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub
kurator.
4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać
pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania
zgłoszenia.
5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia
organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia
dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu
osobistego.
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub
uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz
posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do
czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane
nieodpłatnie.
9. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku
przestępstwa, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art. 48. 1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 26;
2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza
złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa
w art. 47 ust. 4 – podpis osobisty.

Art. 48a. 1. W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia
dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących
nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego,
albo wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5a, posiadacz dowodu
osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu
unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia
nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3. Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.
4. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 16, oraz dane, o których mowa
w art. 12 pkt 2 lit. a i b;
2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza
złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
5. Składając formularz, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się potwierdzenie
złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia
o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego,
w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie
z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie
bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii
i numeru dowodu osobistego.
Art. 49. 1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana
niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu
organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy
te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu
unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki,
przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku
posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1,
o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest
obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego
odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy
lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty
okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany
zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.
6. Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazują dowód osobisty organowi,
który go wydał.

Art. 49a. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego
powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym
lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.
Art. 50. 1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 25a, w przypadku utraty obywatelstwa
polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie
wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio
wystawiony.
2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych
w art. 46 ust. 1 pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za
pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.
3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje:
1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej
Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub
przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej
przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego
lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa
w art. 32;
3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach,
o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;
4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności
dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;
5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu
całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c;
5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa
w art. 32c;
5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku,
o którym mowa w art. 47 ust. 3a;
5d) z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa
w art. 47 ust. 9;
6) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa
w art. 46 ust. 1 pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu
osobistego na podstawie przepisu pkt 5;
7) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania
danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1.
Art. 53. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie
teleinformatycznym wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych
zawierający serie i numery zawieszonych i unieważnionych dokumentów oraz serie
i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów
osobistych.

Art. 53a. 1. Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste,
w szczególności:
1) nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub
nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza
dowodu osobistego;
2) przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49;
3) nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu.
2. Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu
błędnej personalizacji blankiety dowodów osobistych.
3. Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i
2020) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Art. 53b. 1. Organ gminy przekazuje do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych dowody osobiste do zniszczenia nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za
pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej
przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się
za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy
dowodu osobistego.
Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór dowodu osobistego,
2) sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego,
3) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego
złożenia,
4) szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników
dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną,
5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,
6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia
nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a
ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,
7) sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów
wydających dowód osobisty,
8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę,
9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego,
10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
w zależności od formy jego złożenia,
11a) wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych
osobowych,
12) sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych,
13) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy,
który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia
dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez
osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
14) zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia
dowodu osobistego,
15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości
i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy
wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze
zapewnienie szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Art. 55. 1. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym
prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów
Osobistych;
2) zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów
Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym
rejestrze;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr
Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów
Osobistych;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów
Osobistych.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego
do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych
z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych oraz zapewnieniem poprawności danych
przetwarzanych w tym rejestrze.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do
Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie
rzeczywistym:
1) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych
w art. 28 pkt 17, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem
zawierającym fotografię, oraz danych określonych w art. 56 ust. 1
pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąty
i jedenasty oraz lit. e,
b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez
rozpoznania,
c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania
dowodu osobistego, o której mowa w art. 32,
d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu
nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych
w art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów
Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw
wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Art. 56. 1. W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 17;
2) fotografię, o której mowa w art. 29;
3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia
wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek
bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
– datę wydania,
– datę przekazania do organu gminy,
– datę przyjęcia w organie gminy,
– datę odbioru przez obywatela,
– datę unieważnienia,
– przyczynę unieważnienia,
– oznaczenie organu unieważniającego,
– datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego
Schengen,
– datę i czas zawieszenia,
– oznaczenie organu zawieszającego,
– datę i czas cofnięcia zawieszenia,
– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,
– status warstwy elektronicznej,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie
organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie
organu wydającego decyzję;
5) (uchylony)
6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów
osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie
wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte
dotychczas w rejestrze PESEL.
2. Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się.
3. W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich
dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych
i spersonalizowanych wadliwie.

Art. 56a. 1. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie nowego dowodu
osobistego, z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku o wydanie
dowodu osobistego z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz
w rejestrze PESEL.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku
z danymi zawartymi w rejestrach, o których mowa w ust. 1, organ, który stwierdził
niezgodność danych, podejmuje działania w celu usunięcia niezgodności zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1397 i 2294).

Art. 56b. W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze
Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 24 i 6, organy według swojej właściwości przekazują
niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra
właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego.
Art. 66. 1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za
pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów
Osobistych.
2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na
podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na
jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych
jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących
wymogów:
1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację
i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres
udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji
danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach
szczególnych, są uprawnieni:
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
3) Komendant Główny Straży Granicznej;
3a) Komendant Straży Marszałkowskiej;
3b) Komendant Służby Ochrony Państwa;
4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6) organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9) Szef Agencji Wywiadu;
10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12) (uchylony)
13) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
13a) Minister Sprawiedliwości;
14) organy informacji finansowej;
15) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy).
4. (uchylony)
Art. 68. 1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych,
porównuje się przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi
w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza
istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony
zakres danych.
2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL;
4) seria i numer dowodu osobistego;
5) data wydania dowodu osobistego;
6) termin ważności dowodu osobistego.
3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się
na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na
jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych
jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności, po spełnieniu następujących wymogów:
1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację
i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres
udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji
danych są uprawnione:
1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań określonych w ustawach szczególnych;
2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes faktyczny.
5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw
szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych
udostępnia się nieodpłatnie.
6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych
na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych
udostępnia się odpłatnie.