1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 91 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 91. Kodeks Karny

Art. 91. § 1. Jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu,
z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim
zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych
przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej
wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego
zagrożenia zwiększonego o połowę.
§ 2. Jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 popełnia dwa lub więcej
ciągów przestępstw określonych w § 1 lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo,
sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału.
§ 3. Jeżeli sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa
należące do ciągu przestępstw określonego w § 1, orzeczona kara łączna nie może
przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
przewidzianego w przepisie stanowiącym podstawę wymiaru kary dla każdego z tych
przestępstw.

Art. 91 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze