1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 67 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 67. Kodeks Karny

Art. 67. § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od
roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby
oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia,
instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o
wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę
obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości
również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych
obowiązków orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione
w art. 72 § 1 pkt 13, 56b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne
wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39
pkt 3, do lat 2. Przepisy art. 72 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.

Art. 67 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze