Art. 648. Kodeks Cywilny

Art. 648. § 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.
§ 3. (uchylony).

Art. 648. KC

ostatnia zmiana: 06-10-2017

Komentarze