1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Karnego
  3. art 56 kpk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 56. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 56. § 1. Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych
występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego
toku postępowania. Sąd orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału
w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli.
§ 1a. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1 zażalenie nie przysługuje.
§ 2. Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału
w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub jego akt
oskarżenia albo oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po
terminie.
§ 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie do
innego równorzędnego składu tego sądu.
§ 4. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału w postępowaniu z przyczyn
określonych w § 1, może przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie
7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Art. 56a. Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym
stopniu językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące
postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego
można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego
postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu.

Art. 56 kpk

ost. zmiana 22-09-2017

Komentarze