Art. 40. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 40. § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie,
jeżeli:
1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio;
2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika
lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną
z tych osób;
3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia
pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany
z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był
przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły;
5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel
ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze;
6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone
zarządzenie;
7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone;
8) (uchylony)
9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw;
10) prowadził mediację.
§ 2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa,
wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o
wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji, nie może orzekać co do tego
wniosku lub tej kasacji.

Następne Artykuły

Art. 41. § 1. Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju,
że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej
sprawie.
§ 2. Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na podstawie § 1 po
rozpoczęciu przewodu sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że
przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po
rozpoczęciu przewodu.
Art. 41a. Wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach
faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania;
przepisu art. 42 § 3 nie stosuje się.

Art. 42. § 1. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na
wniosek strony.
§ 2. Jeżeli sędzia uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy art.
40, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce
wstępuje inny sędzia.
§ 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art.
41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie. Wniosek rozpoznaje się
niezwłocznie. Z chwilą wyłączenia sędziego czynności procesowe dokonane z jego
udziałem po złożeniu wniosku stają się bezskuteczne.
§ 4. Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed
którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie
może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności
utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.

Art. 43. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym
sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi
równorzędnemu.

Art. 44. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do
referendarzy sądowych i ławników. O wyłączeniu referendarza orzeka sąd w
składzie jednego sędziego.

Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest
prokurator.
§ 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje
prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny.
§ 1b. (uchylony)
§ 1c. (uchylony)
§ 2. Inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy
szczególnych przepisów ustawy, określających zakres jego działania.

Art. 46. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
udział oskarżyciela publicznego w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie
dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje
jej toku. Przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela publicznego
za obowiązkową.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?