1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Karnego
  3. art 352 kpk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 352. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 352. Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron
albo sąd z urzędu dopuszcza dowody, a przewodniczący zarządza ich sprowadzenie
na rozprawę. Przepis art. 368 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 352 kpk

ost. zmiana 05-10-2017

Komentarze