Art. 307. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia
w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub
dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie
o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie
30 dni od otrzymania zawiadomienia.
§ 2. W postępowaniu sprawdzającym nie przeprowadza się dowodu z opinii
biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przyjęcia
ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie oraz czynności
określonej w § 3.
§ 3. Uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie może
nastąpić również przez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku podejmowania przez organy
ścigania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa sprawdzenia własnych
informacji, nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

Kodeks Postępowania Karnego art. 307

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka