Art. 306. § 1. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje
zażalenie:
1) pokrzywdzonemu;
2) instytucji wymienionej w art. 305 § 4;
3) osobie wymienionej w art. 305 § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do
naruszenia jej praw.
§ 1a. Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie:
1) stronom;
2) instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie
o przestępstwie;
3) osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228–
231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270–277, art. 278–294 lub
w art. 296–306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku
jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.
§ 1b. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a,
przysługuje prawo przejrzenia akt. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić
akta w postaci elektronicznej.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie
zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia
śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do
nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

Kodeks Postępowania Karnego art. 306

Poprzedni

Art. 305. § 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wsz...

Nastepny

Art. 307. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypad...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze

Wyszukiwarka