Sąd Rejonowy w Zakopanem

GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU
- w poniedziałek : w godzinach 7.30 - 18.00
- od wtorku do piątku : w godzinach 7.30 - 15.30
KASA ( I piętro, pawilon B)
Godziny otwarcia kasy:
- w poniedziałek: w godzinach 8.00 - 14.00 (w tym przerwa od 10.00 - 10.30) oraz: od 15.00 - 17.30
- od wtorku do piątku: w godzinach 8.00 - 14.00
W kasie można nabyć znaki sądowe
BIURO PODAWCZE (pokój nr 216)
Godziny pracy Biura Podawczego:
- od poniedziałku do piątku: w godzinach 8.00-15.15
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW (pokój nr 201)
Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00.
W poniedziałki Biuro pełni popołudniowe dyżury w godzinach: 15.30 - 18.00.
W biurze obsługi mieści się również:
Czytelnia Akt
Przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach: 8.30 - 15.00.


RACHUNKI BANKOWE
- dochody budżetowe (opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP Oddział w Krakowie nr konta: 58 1010 1270 0023 5222 3100 0000
dla przelewów transgranicznych: IBAN PL 58 1010 1270 0023 5222 3100 0000 BIC (SWIFT) - NBPLPLPW
- sumy depozytowe (depozyty, kaucje, poręczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta PLN: 83 1130 1017 0021 1001 1090 0004
dla wpłat w walutach obcych:
USD 56 1130 1017 0021 1001 1090 0005
EUR 40 1130 1017 0021 1001 1090 0002
CHF 67 1130 1017 0021 1001 1090 0001
GBP 13 1130 1017 0021 1001 1090 0003
- na zlecenie (zaliczki sądowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie nr konta: 38 1130 1150 0012 1235 9320 0001
- nawiązki: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK nr konta: 54 1130 1150 0012 1235 9320 0004

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
SSR Małgorzata Chlebek - Kopińska
Kierownik Sekretariatu
Anna Długosz
Tel: (18) 20-24-662
Fax: (18) 20-24-661
e-mail: wydzialcywilny@zakopane.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa :
sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
sprawy egzekucyjne - w szczególności: skargi na czynność komornika, wyjawienie majątku, o wyznaczenie organu egzekucyjnego, o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i innym tytułom wykonawczym, zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości.
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Zakopane
oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSR Janusz Knapczyk
Kierownik Sekretariatu
Beata Sowa
Tel: (18) 20-24-616
Fax: (18) 20-24-617
e-mail: wydzialkarny@zakopane.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa :
Sąd Rejonowy Wydział II Karny:
- orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
- rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie,
- orzeka w postępowaniach dotyczących wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże Sąd, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
- orzeka w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji; o wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,
- orzeka w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,
- orzeka w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
- orzeka w sprawach o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, czyli te w których prowadzone było dochodzenie.
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Zakopane
oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału
SSR Izabela Kulej
Kierownik Sekretariatu
Anna Skupień
Tel: (18) 20-24-632
Fax: (18) 20-24-631
e-mail: wydzialrodzinny@zakopane.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa:
sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów);
sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka);
sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów);
sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
sprawy o przysposobienie;
sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa);
sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego);
sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację);
sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej);
sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu);
sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację);
inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.),
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.:Dz. U. z 2012 r. Nr 124 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Zakopane
oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału
RSR Magdalena Kamińska-Burczak
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kozińska - Chlebek
Tel: (18) 20-24-644
e-mail: kw@zakopane.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa:
Prowadzenie ksiąg wieczystych,wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń ze zbiorów dokumentów, prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:
założenie księgi wieczystej dla:
nieruchomości gruntowej,
nieruchomości lokalowej,
ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
wpis w księdze wieczystej:
sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej,
prawa własności, użytkowania wieczystego,
ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
ostrzeżenia o wczęciu postępowania egzekucyjnego.
Właściwość miejscowa obejmuje:
miasto: Zakopane
oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

Źródło

Ostatnia aktualizacja