Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

GODZINY URZĘDOWANIA
od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt:
w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30
W przypadku niemożności przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnię Akt - interesanci przyjmowani są przez sekretariaty sądowe Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych oraz Sekretariat Sekcji ds. Wykonania Orzeczeń:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty sądowe Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie:
VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek od 8.00 – 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (V Wydział Gospodarczy) oraz ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (VI Wydział Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie):
w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
Godziny udostępniania interesantom akt ksiąg wieczystych VI Wydziału Ksiąg Wieczystych i X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie:
w poniedziałek od 12.00 do 15.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 12.00
Kasa Sądu mieści się w budynku przy ul. dr Juliana Smolika 1 oraz w budynku Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie, ul. Kity 18,
Godziny otwarcia kas:
w poniedziałek od 8.00 do 14.30 oraz od 15.00 do 17.30
od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasy czynne są w godzinach od 8.00 do 11.30.
Kasy Sądu są nieczynne w każdy ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego.
Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Podawcze:
w poniedziałek od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku 8.00 - 15.15
W poniedziałek interesanci w godzinach od 15.15 do 18.00 przyjmowani są:
w budynku Sądu przy ul. dr Juliana Smolika 1 - przez pracownika Biura Obsługi Interesantów,
w Wydziałach Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przez pracowników sekretariatów Wydziałów: VII Cywilnego, VIII Karnego, IX Rodzinnego i Nieletnich, X Ksiąg Wieczystych


KONTA BANKOWE
dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)
BANK NBP O/O Kraków
Nr 15 1010 1270 0030 2722 3100 0000
sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Nr 04 1130 1017 0021 1002 9290 0004
sumy na zlecenie (zaliczki sądowe, opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego)
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 88 1130 1235 0031 5013 4920 0003
opłaty od pełnomocnictw sądowych
BANK ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
Nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 - bez dodatkowych opłat
fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Tarnowie
Nr 61 1130 1235 0031 5013 4920 0004
Numery kont bankowych V Wydział Gospodarczy:
dochody (opłata sądowa, koszty sądowe i grzywny)
BANK NBP O/O Kraków
Nr 15 1010 1270 0030 2722 31 00 0000
sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Nr 04 1130 1017 0021 1002 9290 0004
[sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 88 1130 1235 0031 5013 4920 0003

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Wójcik
18 53 17 225
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału:
SSR Agnieszka Poręba
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1


II WYDZIAŁ KARNY
Kierownik Sekretariatu
Janina Deker
tel. 18 53 17 255
fax. 18 53 17 263
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialkarny@nowysacz.sr.gov.pl
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Barbara Pęksa
18 53 17 256
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialkarny@nowysacz.sr.gov.pl
Zestępca Kierownika Sekretariatu
Joanna Śląska
18 53 17 257
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialkarny@nowysacz.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Renata Wajda
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Kierownik Sekretariatu
Celina Leśniak
18 53 17 295
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialrodzinny@nowysacz.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Barbara Zelek
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH
Kierownik Sekretariatu
Maria Koszyk
18 53 17 310
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialpracy@nowysacz.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Dariusz Rams
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Kierownik Sekretariatu
Maria Listwan
18 53 17 325
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl
Sekretariat Spraw Upadłościowych i Naprawczych
18 53 17 329
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
e-mail: upadlosci@nowysacz.sr.gov.pl
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Punkt przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego.
18 53 17 330
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1
Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Dobosz
Pokój
ul. dr Juliana Smolika 1


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Kierownik Sekretariatu
Maria Stopka
18 53 17 345
Pokój
ul. dr Juliana Smolika
e-mail: wydzialksiagwieczystych@nowysacz.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
SSR Maria Reśko
Pokój
ul. dr Juliana Smolika


VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY Z SIEDZIBĄ W MUSZYNIE
Przewodniczący Wydziału
SSR Ewa Faron-Marciszewska
Kierownik Sekretariatu
Dorota Rzeźnik
18 53 17 111
Pokój 30
ul. Kity 18
e-mail: wydzialcywilnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl


VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY Z SIEDZIBĄ W MUSZYNIE
Przewodniczący Wydziału
SSR Andrzej Ślusarczyk
Kierownik Sekretariatu
Danuta Mikusz
18 53 17 121
Pokój 108
ul. Kity 18a
e-mail: wydzialkarnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl


IX ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH Z SIEDZIBĄ W MUSZYNIE
Przewodniczący Wydziału
SSR Marcin Drozd
Kierownik Sekretariatu
Aneta Różana
18 53 17 131
Pokój 25
ul. Kity 18
e-mail: wydzialrodzinnymuszyna@nowysacz.sr.gov.pl


X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W MUSZYNIE
Przewodniczący Wydziału
SSR Tomasz Miazga
Kierownik Sekretariatu
Andrzej Peregrym
18 53 17 141
Pokój 3
ul. Kity 18
e-mail: wydzialkwmuszyna@nowysacz.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja