Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 7.15-18.00
Kasa sądu nieczynna
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.
Grzywny, koszty i inne opłaty z wyjątkiem wpłat na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.
Znaki opłaty sądowej będą do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13)
Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest w godzinach 7.15-15.15.


KONTA BANKOWE
Znaki opłaty sądowej są do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13) codzinnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 14.00
dochody budżetowe: I Wydział Cywilny
73 1010 0055 1253 0050 1900 0002
dochody budżetowe: II Wydział Karny
30 1010 0055 1253 0050 1900 0000
dochody budżetowe: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
46 1010 0055 1253 0050 1900 0003
dochody budżetowe: IV Wydział Ksiąg Wieczystych
03 1010 0055 1253 0050 1900 0001
wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia)
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)
40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
43 1130 1088 0018 8149 5020 0004
opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
Uwaga: W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę np. SR Krotoszyn I Ns 201/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej.Spadkowego.
Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Karolina Balcer - Rachel
II piętro, numer pokoju: 207
Kierownik sekretariatu: Katarzyna Konarkowska
I piętro, numer pokoju: 111
tel. 62 725-11-03
fax. 62 594-45-71
e-mail: cywilny@krotoszyn.sr.gov.pl
godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach 7.15-18.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.15-15.15
Właściwość rzeczowa:
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego i nieprocesowego


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Patryk Pietrzak
II piętro, numer pokoju: 205
Kierownik sekretariatu: Maria Gołębiowska
I piętro, numer pokoju: 102
tel. 62 725-11-08
fax. 62 594-45-73
e-mail: karny@krotoszyn.sr.gov.pl
godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach 7.15-18.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.15-15.15
Właściwość rzeczowa:
sprawy z zakresu prawa karnego
sprawy określone w kodeksie karnym skarbowym
środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
sprawy o wykroczenia


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Zuzanna Lenarczyk
II piętro, numer pokoju: 114
Kierownik sekretariatu: Donata Łagoda
II piętro, numer pokoju: 216
tel. 62 725-11-13
fax. 62 594-45-76
e-mail: rodzinny@krotoszyn.sr.gov.pl
godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach 7.15-18.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.15-15.15
Właściwość rzeczowa:
Do rozpoznawania spraw:
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: SSR Dorota Wojtkowiak - Mielicka
II piętro, numer pokoju: 210b
Starszy referendarz sądowy: Jarosław Raczkiewicz
parter, numer pokoju: 2
tel. 62 725-11-45
Referendarz sądowy: Michał Ulka
parter, numer pokoju: 3
tel. 62 725-11-46
Kierownik sekretariatu: Hanna Praczyk
parter, numer pokoju: 11
tel. 62 725-11-18
fax. 62 594-45-74
e-mail: ksiegi@krotoszyn.sr.gov.pl
godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach 7.15-18.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.15-15.15
od poniedziałku do piątku przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych w godzinach 7.30-14.30
Właściwości rzeczowe:
Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego

Źródło

Ostatnia aktualizacja