Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36,
58-400 Kamienna Góra

Godziny urzędowania:
w poniedziałek
od 7.15 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.15 do 15.15

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36,
58-400 Kamienna Góra
pok. 3, parter
tel. 75 67-12-401
przyjmuje interesantów codziennie w godzinach od 7.15 do 15.15

Punkt Kasowy w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36,
58-400 Kamienna Góra
pok. 4, I piętro
tel. 75 67-12-451
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 14.00

Każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca Punkt Kasowy czynny w godzinach:
od 9.00 do 13.30
W każdy ostatni roboczy dzień roku Punkt Kasowy jest nieczynny.


KONTA BANKOWE
UWAGA:
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy.
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sadu oraz stronę pozwaną.
KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na te konta należy dokonywać wpłat typu:
grzywny
opłaty i koszty sądowe
wpisy do sprawy
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
numery rachunków
1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego
BANK NBP O/O Wrocław : 35 1010 0055 1213 0050 4300 0001
2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego oraz Księgi Należności
BANK NBP O/O Wrocław : 08 1010 0055 1213 0050 4300 0002
3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
BANK NBP O/O Wrocław : 78 1010 0055 1213 0050 4300 0003
4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
BANK NBP O/O Wrocław : 51 1010 0055 1213 0050 4300 0004
KONTO SUM DEPOZYTOWYCH
na te konta należy dokonywać wpłat typu:
poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
wadia
kaucje
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004
Konto sum depozytowych w EURO
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002
Dodatkowe informacje:
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"
KONTO SUM NA ZLECENIE
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.,
fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów,
za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.)
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
nawiązki
świadczenia pieniężne
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001
Przy wszystkich wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy.
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Wydziały

I wydział Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,

II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego, karnego-skarbowego i prawa wykroczeń,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do spraw :
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz osób niepełnoletnich uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przy Sadzie działa Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.