Sąd Rejonowy w Jaśle

GODZINY URZĘDOWANIA

Sądu Rejonowego w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Sobota, Niedziela Nieczynne

Kasa Sądu Rejonowego w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3 - budynek A
Poniedziałek 8.00-15.30
Wtorek-Piątek 8.00-14.00
Sobota, Niedziela Nieczynne

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3 - budynek B
Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Sobota, Niedziela Nieczynne

Sekretariaty
Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Sobota, Niedziela Nieczynne


KONTA BANKOWE
Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O Rzeszów 79 1010 1528 0030 6922 3100 0000
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach
dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.
Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora
BGK O RZESZÓW 14 1130 1105 0005 2160 4420 0005
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Wpłaty na poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
BGK O RZESZÓW PLN 31 1130 1017 0021 1000 8090 0004
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O RZESZÓW 25 1130 1105 0005 2160 4420 0001
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
tel. 13 448 62 13
Przewodniczący Wydziału
SSR Katarzyna Kędzior
tel. 13 448 62 13
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego
Halina Klimowicz
tel. 13 448 62 13
Właściwość rzeczowa:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego m.in.:
o zapłatę, których wartość nie przekracza 75.000 zł.
o stwierdzenie nabycia spadku
o dział spadku
o podział majątku wspólnego
o wstąpienie w stosunek najmu
o zasiedzenie
o uwłaszczenie
o ustanowienie drogi koniecznej
o naruszenie posiadania
o zniesienie współwłasności
o wyjawienie majątku
o ochronę własności nieruchomości lub ruchomości
skarga na czynność komornika
o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego
cywilny@jaslo.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 201 część A budynku Sądu (II piętro)
w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30


II WYDZIAŁ KARNY
tel. 13 448 62 68
Przewodniczący Wydziału
SSR Marzena Zygarowicz
tel. 13 448 62 68
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
Krystyna Łaba
tel. 13 448 62 68
Właściwość rzeczowa:
Rozpoznaje :
sprawy z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego oraz wykroczeń,
sprawy z oskarżenia prywatnego,
wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
rozpatruje zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
postępowanie dotyczące wykonania orzeczonych kar , środków karnych i środków zabezpieczających,
należności sądowe.
karny@jaslo.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 201 część B budynku Sądu (II piętro)
w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
tel. 13 448 62 26
Przewodniczący Wydziału
SSR Barbara Bryk-Krysa
tel. 13 448 62 26
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Renata Szczepanik
tel. 13 448 62 26
Właściwość rzeczowa:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
W postępowaniu dotyczącym małoletnich m.in. sprawy:
o alimenty,
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
o zaprzeczenie ojcostwa,
o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów,
o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
o przysposobienie,
o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
o ustanowienie opieki nad małoletnim,
o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
o ustanowienie kontaktów z małoletnim.
W postępowaniu dotyczącym dorosłych m.in. sprawy:
o ustanowienie opieki prawnej wobec osoby ubezwłasnowolnionej,
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ( zmiana orzeczenia , ustanie obowiązku ),
o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody (osoby psychicznie chorej, osoby z zaburzeniami psychicznymi)
W postępowaniu dotyczącym nieletnich m.in.:
sprawy dotyczące przejawów demoralizacji nieletnich i popełnianie przez nich czynów karalnych oraz stosowanie wobec nich środków wychowawczych i poprawczych.
rodzinny@jaslo.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 104 część A budynku Sądu (I piętro)
w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
tel. 13 448 62 35
Przewodniczący Wydziału
Monika Pawluś
tel. 13 448 62 35
Kierownik Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Marta Dobrowolska
tel. 13 448 62 35
Właściwość rzeczowa:
Prowadzi księgi wieczyste,
Rozpoznaje sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
ksiegiwieczyste@jaslo.sr.gov.pl
Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 3 część A budynku Sądu (parter)
w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

Źródło

Ostatnia aktualizacja