Sąd Rejonowy w Jarocinie

Godziny pracy sądu:
Sąd Rejonowy w Jarocinie jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:
w poniedziałki od 7:15 do 18:00,
od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15.
Biuro podawczego czynne jest w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.
Sprzedaż znaków opłaty sądowej prowadzona jest w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:00.
Interesanci przyjmowani są w nastepujących godzinach:
w poniedziałki od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00.


Rachunki bankowe
Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
I Wydział Cywilny - NBP O/O Poznań 26 1010 0055 1253 0050 1800 0002
II Wydział Karny - NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - NBP O/O Poznań 96 1010 0055 1253 0050 1800 0003
Dochody budżetowe: opłaty wieczystoksięgowe
V Wydział Ksiąg Wieczystych - NBP O/O Poznań 53 1010 0055 1253 0050 1800 0001
Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu), opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym
NBP 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004
Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis.
Wpłaty na konta bankowe dochodów budżetowych oraz sum na zlecenie realizowane w placówkach pocztowych zwolnione są z opłat manipulacyjnych.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Paweł Warczyński
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 102, I piętro
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Jolanta Jóźwiak
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 103, I piętro
tel. 62 505 29 72
fax 62 594 45 61
e-mail: cywilny@jarocin.sr.gov.pl
Właściwości rzeczowe:
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego i nieprocesowego


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Tomasz Janiec
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 204, II piętro
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Anna Mróz
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 108, I piętro
tel. 62 505 29 73
fax. 62 594 45 64
e-mail: karny@jarocin.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa:
sprawy z zakresu prawa karnego
sprawy określone w kodeksie karnym skarbowym
środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
sprawy o wykroczenia


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Maciej Gruchalski
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 205, II piętro
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Elwira Plucińska
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 202, II piętro
tel. 62 505 29 64
fax. 62 594 45 68
e-mail: rodzinny@jarocin.sr.gov.pl
Właściwości rzeczowe:
Do rozpoznawania spraw:
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący:
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 201, II piętro
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Elżbieta Gralka
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 1, parter
tel. 62 747 83 92
fax 62 594 45 65
e-mail: ksiegi@jarocin.sr.gov.pl
Właściwości rzeczowe:
Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz