Art. 82. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm.) art. 106d otrzymuje brzmienie:
Art. 106d. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na mocy art. 105 ust. 4 mogą
przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje objęte tajemnicą
bankową, w przypadkach:
1) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3,
2) przestępstw dokonywanych na szkodę banków, instytucji
kredytowych, oraz instytucji finansowych i ich klientów w
celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.”.

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 82

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • Wejscie w życie 27 października 2012
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 09 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka