Art. 74. 1. Zabezpieczenie akcyzowe nie może zostać zwrócone, dopóki nie
wygasną lub nie będą mogły już powstać zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek
zapłaty opłaty paliwowej.
2. (uchylony)
3. Jeżeli zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej
wygaśnie częściowo lub nie może już powstać do części zabezpieczonej kwoty,
złożone zabezpieczenie zostaje niezwłocznie częściowo zwrócone podmiotowi, który
je złożył, na jego wniosek.
4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej
wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpieczenie akcyzowe zostaje zwrócone na
wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego,
uwzględniając konieczność zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
w akcyzie oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 74

Poprzedni

Art. 73. 1. Jeżeli określona lub zadeklarowana kwota akcyzy lub kwota opłaty paliwowej nie zostały zapłacone w terminie, organ podatkowy pokrywa je ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego. 1a. Organ...

Nastepny

Art. 75. Od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego nie przysługują odsetki.

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka