Art. 50. W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 124 w ust. 1 wyrazy „i niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami „o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej",
2) art. 125 otrzymuje brzmienie:
Art. 125. 1. Organem uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością organizacji i stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym jest Minister Edukacji Narodowej.
2. Organem uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością uczelnianych (wydziałowych) organizacji i stowarzyszeń studenckich oraz nad oddziałami (ogniwami) uczelnianymi organizacji i stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym jest rektor.",
3) art. 126 skreśla się.

Prawo o stowarzyszeniach art. 50

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
  • Wejscie w życie 10 kwietnia 1989
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 22 02 2021

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka