Art. 465. § 1. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się
odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie
przygotowawcze.
§ 2. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do
rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2a. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie
prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego
rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak
interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.
§ 3. Zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze,
jeżeli nie jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym
postępowaniem.

Kodeks Postępowania Karnego art. 465

Poprzedni

Art. 464. § 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie, na postanowienie w przedmio...

Nastepny

Art. 466. § 1. Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do sprzeciwów i zażaleń na zarządzenia. § 2. Zażalenie na zarządzenie prezesa rozpoznaje sąd odwoławcz...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze

Wyszukiwarka