Art. 45. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) w art. 19 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U. Nr 197, poz. 1661);”.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 45

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka